UCHWAŁA NR 362/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2012 rok.

UCHWAŁA NR 362/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2012 rok.

Na podstawie § 2 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 303/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Zmienia się załącznik do uchwały 291/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Przewodniczący
                         Rady Miasta Płocka

                  Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 10:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 539
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji