UCHWAŁA NR 142/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia zbiorowego protestu mieszkańców budynków przy ulicach: Jana Pawła II, Czerwonych Kosynierów, Zubrzyckiego, reprezentowanych przez Irenę i Stanisława Wojtiuk do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

UCHWAŁA NR 142/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: rozpatrzenia zbiorowego protestu mieszkańców budynków przy ulicach: Jana Pawła II, Czerwonych Kosynierów, Zubrzyckiego, reprezentowanych przez Irenę  i Stanisława Wojtiuk do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635) oraz art. 18 ust. 2  pkt. 8 w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268; z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r.  Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055,  Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 16.06.2006r. przez mieszkańców budynków przy ulicach: Jana Pawła II, Czerwonych Kosynierów, Zubrzyckiego, reprezentowanych przez Irenę i Stanisława Wojtiuk, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Protest dotyczący:
– braku uwzględnienia w projekcie planu miejsc i placów rekreacyjnych, rozrywkowych, zabaw i sportu,
– nie zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych,
– stwierdzenia braku konieczności budowy drugiego pasa drogowego ul. Jana Pawła II,
– przeznaczenia dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej terenu pomiędzy ulicami: Jana Pawła II – Św. Wojciecha – Puchalskiego – Czerwonych Kosynierów,
– braku wyznaczenia miejsc dla psów (szaletów),
odrzucić.

§ 2

Utrzymuje się ustalenia projektu planu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 23 sierpnia do 22 września 2003r. oraz ponownie od dnia 4 maja do 2 czerwca 2006r.
 W dniu 16.06.2006r. mieszkańcy budynków przy ulicach: Jana Pawła II, Czerwonych Kosynierów, Zubrzyckiego, reprezentowani przez Irenę i Stanisława Wojtiuk, złożyli do Urzędu Miasta Płocka pismo z uwagami do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.
 W przedmiotowym piśmie wnoszący stwierdzili, iż w zagospodarowaniu osiedla nie uwzględniono miejsc i placów rekreacyjnych, rozrywkowych, zabaw i sportu, przewidziano zbyt małą ilość miejsc parkingowych, nie wyznaczono miejsc dla psów (szaletów). Ponadto kwestionują potrzebę realizacji drugiego pasa drogowego ul. Jana Pawła II oraz przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej terenu pomiędzy ulicami: Jana Pawła II – św. Wojciecha – Puchalskiego – Czerwonych Kosynierów, a także przeznaczenie działek nr ew. 534/13 i 534/10, na którym znajduje się lasek brzozowy dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.
Po analizie treści w/w pismo zostało uznane jako protest do przedmiotowego projektu planu.
 Stosownie do art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem
Nr 6072/2006 z dnia 29 listopada 2006r. postanowił o jego uwzględnieniu w części dotyczącej  pozostawienia istniejącego na działkach nr ew. 534/13 i 534/10 lasku brzozowego, jako terenu rekreacyjnego.
W pozostałej części protest został nieuwzględniony.

Odnosząc się do kwestionowanego w proteście zakresu zagospodarowania osiedla należy stwierdzić, iż w projekcie planu dla potrzeb rekreacyjnych i sportu zostały przeznaczone tereny oznaczone symbolami:
1) US – usługi sportu w formie obiektów kubaturowych oraz terenowych urządzeń sportowych  i rekreacyjnych;
2) ZP – zieleń urządzona w formie: skwerów, zieleni towarzyszącej ciągom pieszym, parku leśnego, z przeznaczeniem dopuszczalnym: urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) 7ZN, 8ZN, 9ZN i 11ZN – zieleni naturalnej tworzącej strefę przyrodniczą w ramach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru rzeki Rosicy, dla których ustala się dodatkowo zagospodarowanie w formie nieurządzonej zieleni wysokiej i niskiej, miejsc biwakowych wyposażonych w urządzenia wypoczynku i rekreacji.
Zgodnie z wymogami formalnymi sporządzania planu, dla terenów o poszczególnych funkcjach ustalono wskaźniki dotyczące miejsc parkingowych. Przykładowo dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW - obowiązuje zapewnienie 1,5 miejsca postojowego lub garażu na      1 mieszkanie w ramach własnego terenu (wskaźnik ten na wniosek Rady Mieszkańców Osiedla został zwiększony w stosunku do zapisów z projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w 2003r.  z 1 miejsca na 1,5).

Ustalone w projekcie planu parametry ul. Jana Pawła II – ulica zbiorcza – jedna jezdnia z czterema pasami ruchu lub dwie jezdnie po dwa pasy ruchu wynikają z funkcji, jaką pełni ona w podstawowym układzie komunikacyjnym miasta oraz w strukturze osiedla Podolszyce Południe.

Teren objęty protestem, położony pomiędzy ulicami: Jana Pawła II – Św. Wojciecha – Puchalskiego – Czerwonych Kosynierów (oznaczony na rysunku planu symbolem 8MW) stanowi własność Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej i jest przeznaczony dla realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Wyznaczenie miejsc dla psów (szaletów) nie mieści się w problematyce miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejsca takie można wyznaczać w ramach terenów z ustalonym w planie przeznaczeniem (podstawowym lub dopuszczalnym) w formie zieleni.

 Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy należy uznać, że protest winien być odrzucony.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 617
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji