UCHWAŁA NR 327/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 851/1, nr 851/4, nr 851/8, nr 851/13 położonej przy ul. Kawieckiego w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości.

UCHWAŁA NR 327/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku

 

w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 851/1, nr 851/4, nr 851/8, nr 851/13 położonej przy ul. Kawieckiego w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 i z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717], art. 37 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, 720 i 721]  Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej  w Płocku przy ul. Kawieckiego oznaczonej jako działki nr 851/1 o pow. 4639 m2, nr 851/4 o pow. 1075 m2, nr 851/8 o pow 480 m2, nr 851/13 o pow. 5512 m2 (łączna pow. 11706 m2 )  /Kw 17067/ na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 293
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji