UCHWAŁA NR 45/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Urodzajnej (obr. 1) w Płocku.

UCHWAŁA NR 45/IV/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 stycznia 2015 roku

 

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Urodzajnej (obr. 1) w Płocku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych działka nr 97/1 o pow. 4,9217 ha (pow. użytkowa 4,7343 ha) i nr 97/3 o pow. 1,0785 ha (pow. użytkowa 1,0399 ha), zlokalizowanych w Płocku przy ul. Urodzajnej (łącz. pow. użytkowa 5,7742 ha) z przeznaczeniem pod uprawy dla Pana Jacka Machowskiego na okres 1 roku. 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący   

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 28 stycznia 2015, godzina 14:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 361
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji