projekty uchwał
Sesja XXV - 26-06-2012

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu  26 czerwca 2012 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

Do pobrania: projekty uchwał , Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Płocka na 31.12.2011r. , Errata do  sprawozdania z wykonania BMP

1/Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Prezentacja multimedialna mapy akustycznej miasta Płocka.
4/Prezentacja multimedialna pt.: „Analiza sytuacji rynkowej i koncepcja optymalizacji eksploatacyjnej płockiej komunikacji
   miejskiej. Efektywność ekonomiczno– eksploatacyjna linii podmiejskich KM – Płock  Sp. z o.o.”
5/ Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2011 rok.
6/ Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy - Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2011 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2011 rok,
b) rozpatrzenie  sprawozdania finansowego Gminy Miasto Płock,
c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 rok,
2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2011 rok:
a)stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka za 2011 rok,
b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta,
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050,
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012,
5. ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej,
6. ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock  Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie  - Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych,
7. zmiany uchwały nr 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego,
8. określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego,
9. likwidacji publicznych uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży,
10. likwidacji publicznych liceów profilowanych dla młodzieży,
11. likwidacji publicznych techników uzupełniających dla młodzieży,
12. zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia dotyczącego udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania edukacyjnego w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 roku,
13. nadania statutu Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego,
14. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasto Płock oznaczonych jako działka 750/12 o pow. 4m2  i działka numer 753/3 o pow. 494 m2  położonych w Płocku przy ul. Tumskiej,
15. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę - Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck,
16. zmiany Uchwały Nr 374/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku przyznającej dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
17. ustalenia  nazwy  ulicy,
18. zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i aleją Spacerową w Płocku,
19. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku,
20. przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Płock, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,
21. powołania „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego”,
22. wytypowania przedsatwicieli Rady Miasta Płocka do składu „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego”.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miasta Płocka.


 
                         Przewodniczący
                       Rady Miasta Płocka
                                 /-/Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 19 czerwca 2012, godzina 09:48)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 927
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 19 czerwca 2012, godzina 12:07
 • Historia aktualizacji

 • 19 czerwca 2012, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2012, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2012, godzina 09:50 Aktualizacja danych