projety uchwał
Sesja VIII - 29-03-2011

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącej Rady Miasta Płocka

Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 marca 2011 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się VIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy dr inż. Jakuba Chojnackiego.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 roku.
5/ Podjęcie uchwał w sprawach:


Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. ustalenia nazwy placu,
2. ustalenia nazwy ulicy,
3. udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia Synagoga Płocka w Płocku,
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050,
5. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011,
6. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2010 rok,
7. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rok 2011,
8. zatwierdzenia na rok 2011 projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie,
9. zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji w 2011 roku zadań powiatu gostynińskiego z zakresu
działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Płock,
10. zawarcia z Powiatem Kutnowskim porozumienia w sprawie realizacji w 2011 roku zadań powiatu kutnowskiego z zakresu
działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Płock,
11. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na 2011 rok,
12. założenia publicznej placówki oświatowo – wychowawczej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego,
13. zmiany uchwały Nr 836/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2011 rok”,
14. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
15. zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami: Nr 433/XXII/04
Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, Nr 733/LIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku, Nr
923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, Nr 1016/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006
roku, Nr 72/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku oraz Nr 420/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada
2008 roku,
16. zmiany uchwały Nr 821/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego” finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
17. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku,
18.przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego,
19. zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
20. zmiany Uchwały Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku określającej zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
21. wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Starzyński” w Płocku przy ul. Piekarskiej 1,
22. wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w hotelu „Płock” w Płocku przy Al. Jachowicza 38,
23. wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Płocku przy ul. Tumskiej 13,
24. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od marca do grudnia 2011 roku,
25. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od marca do grudnia 2011 roku,
26. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
27. ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka,
28. wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
29. wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka,
30. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
31. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka,
32. zmian w składzie osobowym Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
33. zmian w składzie osobowym Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
34. skargi Pana Piotra Kędzierskiego zam. w Płocku.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Interpelacje i zapytania radnych.
9/ Odpowiedzi na interpelacje.
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka
/-/Elżbieta Gapińska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 23 marca 2011, godzina 11:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 977
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji