UCHWAŁA NR 629/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 629/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753), art 5 ust.1 pkt. 2 i ust.3 pkt. 4, art. 20, art. 21, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984; z 2008r.  Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz 619, Nr 79, poz. 666) oraz art. 4 ust.1 pkt.12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz.539, Nr 220, poz. 1419; z 2009r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz.458)  w związku z art. 1, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust.1 pkt 2 i pkt 3 lit. a), b), c), d), f), g) oraz art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) oraz Uchwałą Nr 376/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia  26 sierpnia 2008r w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1
1. Przyjmuje się do realizacji projekt nr POKL.09.02.00-14-007/09 pn.”Dobry start – szansą na sukces”zaakceptowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

2. Beneficjentem dla projektu jest Gmina - Miasto Płock,  a realizatorem Zespół Szkół Technicznych  - ZB w Płocku,  z  siedzibą  przy al. Kilińskiego 4.


§2

Wyraża się zgodę na finansowanie projektu opisanego w §1 z Budżetów Miasta Płocka na lata 2010-2013 do wysokości udziału własnego (12,75% ogólnej wartości projektu) wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu                  -  1 721 939,00 PLN brutto
Proponowana kwota dofinansowania (z EFS)  -  1 502 391,78 PLN brutto
Wkład własny                         -     219 547,22 PLN brutto

§3

Określa się źródło finansowania projektu:  Dział 801 Rozdział 80130, plany finansowe na lata 2010 - 2013 Zespołu Szkół Technicznych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

Uzasadnienie

Szkolnictwo zawodowe  odbiega jakością od szkolnictwa ogólnego i przez to cieszy się mniejszym zainteresowaniem uczniów. Niezbędne jest więc stałe zwiększanie potencjału dydaktycznego szkół zawodowych  i propagowanie korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia. Potencjał ten zwiększany jest m.in. poprzez realizację programów zajęć dydaktycznych, wyrównawczych oraz specjalistycznych wspierających i zachęcających młodzież do kształcenia, zawodowego jednocześnie dostosowujących umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy a także programów doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w kwietniu 2009r. ogłosiła kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Przygotowany przez Zespół Szkół Technicznych - ZB w Płocku projekt „Dobry start – szansą na sukces” zakłada podjęcie działań zwiększajacych potencjał dydaktyczny placówki, tak aby oferta edukacyjna szkoły była zgodna z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy i zapewniała dziewczętom większy dostęp do kształcenia zawodowego; proponowane są: *) doradztwo i opieka pedagogiczno- psychologiczna kompleksowo wspierająca uczniów wykazujacych problemy w nauce, *) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  wspamagające rozwój kompetencji kluczowych ucznia – nauki mataematyczne i języki obce, *) zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych, *) pozaszkolne zajęcia praktyczne w zakładach pracy.
Projekt przeszedł etap oceny formalnej, w etapie oceny merytorycznej uzyskał 83 pkt na wymaganych min. 60 pkt i przez Zarząd Województwa Mazowieckiego został zaakceptowany do otrzymania dofinansowania ze środków  EFS.
W sytuacji, gdy beneficjentem jest jst., a projekt realizuje samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednostka wdrażająca wymaga  uchwały właściwego organu jst. dysponującego budżetem wnioskodawcy, zatwierdzającej projekt do realizacji.        
Dla opisywanego wyżej projektu beneficjentem jest Gmina Miasto Płock, realizatorem – Zespół Szkół Technicznych - ZB w Płocku. Tak więc podjęcie tej uchwały jest warunkiem koniecznym  do otrzymania środków finansowych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 11:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 446
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji