UCHWAŁA Nr 1013/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2006 zmienionej Uchwałą Nr 942/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r.

UCHWAŁA Nr 1013/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2006 zmienionej Uchwałą Nr 942/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 i Nr 167 poz. 1372, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 719 i Nr 122 poz. 1143 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703, Dz.U.z 2005r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz. 1298, Nr 179 poz. 1485) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. Z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004r. 116 poz. 1203, Dz.U. Z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Z 2006r. Nr 17 poz. 128)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005r., wprowadza się  zmiany:
1. na str. 16 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005r.
- Lp. 1 otrzymuje brzmienie:
„Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” – kwota 77 400,00 zł
- Lp. 2 otrzymuje brzmienie:
„Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – kwota 1 226 000,00 zł, w tym:
- dysponentem do kwoty 299 600,00 zł jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku”.
- Lp. 3 otrzymuje brzmienie:
„Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw lokalnych, diagnoza lokalnych problemów alkoholowych i ewaluacja działań profilaktycznych – kwota 224 000,00 zł, w tym:
- dysponentem do kwoty 158 400,00 zł jest Zarząd Jednostek Oświatowych – JB w Płocku,
- dysponentem do kwoty 1 500,00 zł jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku”.
- Lp. 6 otrzymuje brzmienie:
„Ogółem – kwota 1 763 900,00 zł”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE


Podstawę prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych stanowi Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami). Na mocy art. 41 ust. 1 wymienionej Ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.  Zgodnie z art. 41 ust. 2 realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Zwiększenie wysokości kwoty uzyskanej z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych daje możliwość zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Programu o kwotę 120 000,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na: remont i adaptację Hostelu – schroniska dla ofiar przemocy, który będzie prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku (kwota 73 100,00 zł) – dotychczas zaplanowane środki finansowe są niewystarczające; zakup wyposażenia do Hostelu (kwota 10 000,00 zł); realizację innych zadań Programu, w tym: pokrycie kosztów opłat sądowych wynikających z procedur sądowych dotyczących osób zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kosztów badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, realizację projektów z zakresu profilaktyki uzależnień.
Powyższe zmiany należy umieścić w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 07:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 475
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji