Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 671/XXXVIII/05
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 671/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 2005 roku

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW

I.  Postanowienia wstępne

§1


Regulamin określa rodzaje, kryteria, formy, warunki, tryb, sposób oraz organizację udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a także sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

§2


Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną, są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.


§3


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99. poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).
2) kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, ze zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963).
3) szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
4) kolegium - należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,
5) ośrodku - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16, ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży, realizację obowiązku szkolnego,
6) miejskiej komisji ds. stypendiów socjalnych, zwanej w dalszej treści „MKSS” – należy przez to rozumieć miejską komisję ds. stypendiów socjalnych powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka,
7) szkolnej komisji ds. stypendiów socjalnych, zwanej w dalszej treści „SKSS” – szkolną komisję ds. stypendiów socjalnych, którą może powołać dyrektor szkoły w szkołach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka;
8) uczniu bez szczegółowego określenia – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt 3, słuchacza kolegium, o którym mowa w pkt 4 lub wychowanku ośrodka, o którym mowa w pkt 5,
9) stypendyście – należy przez to rozumieć ucznia, któremu przyznano stypendium szkolne,
10) ustawie bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781);
11)dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustalaną, na zasadach określonych w art. 8 ust, 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym regulaminem;
12) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, zgodnie z art. 6 pkt. 14 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
13) trudnej sytuacji materialnej – należy przez to rozumieć sytuację materialną rodziny o dochodzie na osobę w rodzinie nie przekraczającym kryterium dochodowego;
14) zamieszkałym na terenie miasta Płocka – należy przez to rozumieć zameldowanego na pobyt stały w Płocku, przy czym w przypadku wątpliwości, rozstrzygające są przepisy Kodeksu cywilnego.

II. Kryteria przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§4


1. Stypendium szkolne może być przyznane zamieszkałym na terenie miasta Płocka:
1) uczniom szkół, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 3 - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom ośrodków, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 5,
3) dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchaczom kolegiów, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 4 - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zwanym dalej uprawnionymi.
2. Stypendium szkolne może być przyznane uprawnionym w szczególności gdy w rodzinie występuje:
1) bezrobocie,
2) niepełnosprawność,
3) ciężka lub długotrwała choroba,
4) wielodzietność,
5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
6) alkoholizm lub narkomania,
7) rodzina jest niepełna,
8) inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym.

§5


1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

III Formy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§6


1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, dofinansowania zakupu pomocy naukowych, itp.
2. Stypendium szkolne może być udzielane uprawnionym ze szkól ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli  Prezydent Miasta Płocka uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest możliwe albo nie jest celowe.
4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§7


Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

IV Warunki i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§8


1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty zasiłku rodzinnego i nie może przekraczać miesięcznie 200 % tej kwoty.
2.Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

§9


1. Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uprawniony, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów -osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

§10


3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

V  Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§11


1. Na wysokość stypendium socjalnego wpływają: wysokość dochodu, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 oraz warunki i okoliczności rodzinne, o których mowa w § 4 ust. 2.
2. Wysokość stypendium oraz podział środków na pomoc socjalną uczniom ustalana jest według algorytmu stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

VI Tryb i organizacja udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§12


1. Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Prezydent Miasta Płocka w formie decyzji administracyjnej.
2. Do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym Prezydent Miasta Płocka powołuje MKSS, określając jej regulamin.
3. Obsługę administracyjną i finansową MKSS prowadzi Zarząd Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa.
4. W szkołach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka wstępnej oceny, sprawdzenia i kwalifikacji wniosków dokonywać będzie dyrektor szkoły, którego w realizacji tego zadania wspierać może SKSS lub inny zespół pracowników o stałym lub niestałym składzie. Zadaniem dyrektora szkoły jest w szczególności współdziałanie z Zarządem Jednostek Oświatowych oraz realizacja decyzji i zadań nałożonych przez MKSS.
5. Obsługa MKSS i SKSS lub zespołów pracowników, o których mowa w ust. 4 w szkołach prowadzonych przez miasto Płock jest finansowana ze środków budżetu miasta.

§13


1. Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:
1) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,
2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.
2. Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznawane również z urzędu przez Prezydenta Miasta Płocka.

§14


1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej zawierać powinien w szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2,
4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej, w tym uzasadnienie braku możliwości (bądź celowości dla słuchaczy kolegiów) przyznania pomocy materialnej w formie innej niż świadczenie pieniężne, o ile forma świadczenia pieniężnego będzie wskazana jako pożądana.
5) opinię i uzasadnienie dyrektora szkoły, zwłaszcza o pożądanej formie udzielenia stypendium.
2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się:
1) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
2) oświadczenie o osiąganym dochodzie na osobę w rodzinie uprawnionego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
4.  W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
5. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej uprawniony składa:
1) w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka, o ile jej siedziba znajduje się na terenie miasta Płocka,
2) w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeżeli jest uczniem szkoły, której siedziba znajduje się poza granicami miasta Płocka.
6. Wnioski złożone w miejscu określonym w ust. 5 pkt 1 podlegają przed przekazaniem do MKSS weryfikacji przez SKSS pod względem poprawności i kompletności zawartych w nich danych i załączników.

§15


Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien zawierać:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) informacje o zdarzeniu losowym uzasadniającym przyznanie zasiłku potwierdzone, w miarę możliwości odpowiednimi dokumentami,
4) zaświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające fakt przejściowego znajdowania się rodziny ucznia w trudnej sytuacji materialnej,
5) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej, o ile jest ona inna niż forma pieniężna.

§16


1.Forma pomocy ustalana jest w decyzji administracyjnej, o której mowa w §12 ust. 1.
2.Pomoc materialna przyznana w formie pieniężnej, wypłacana jest w kasie Zarządu Jednostek Oświatowych, indywidualnie lub zbiorczo za pośrednictwem upoważnionej przez dyrektora szkoły osoby lub przelewana na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.
3.Pomoc materialna, przyznana w innej formie realizowana jest w sposób ustalony w decyzji administracyjnej.

VII Wstrzymanie i cofanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§17


1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uprawnieni otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta za pośrednictwem Zarządu Jednostek Oświatowych, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informacje o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

§18


1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Należności z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej
4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeśli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, Prezydent Miasta Płocka może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§19


Od decyzji Prezydenta w sprawie udzielenia lub nie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym i jej wysokości, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku.


VIII  Przepisy przejściowe

§20


l. Uprawnieni, którym do dnia 31 grudnia 2004r. przyznano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym, zachowują te świadczenia w dotychczasowej wysokości do końca okresu, na jaki zostały przyznane.
2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia 2005r. do 30 czerwca 2005r. ustali MKSS, z takim wyliczeniem, aby zakończenie naboru wniosków nastąpiło przed końcem kwietnia 2005r.
3. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego z powodu zdarzeń losowych, które wystąpiły po 31 grudnia 2004r. mogą być składane do 30 kwietnia 2005r. bez zachowania terminu wskazanego w §5 ust. 2.
4. W uzasadnionych przypadkach wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą być składane po upływie terminów wskazanych powyżej.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 30 marca 2005, godzina 10:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 413
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji