UCHWAŁA NR 610/XXXV/2013 z dnia 28 maja 2013 roku
W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 259, położonej w Płocku przy ul. Piaska, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock na nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi 21/41, 21/42 położone w Płocku przy ul. Lachmana, których użytkownikiem wieczystym jest Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku

UCHWAŁA NR 610/XXXV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 259, położonej w Płocku przy ul. Piaska, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock na nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi 21/41, 21/42 położone w Płocku przy ul. Lachmana, których użytkownikiem wieczystym jest Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594)  oraz art. 13 ust. 1, art 15 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 j.t. ze zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz. 1323, Dz.U. z 2011 r, Nr 64 poz. 341, Nr 115 poz.673, Nr 130 poz 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz 732, Nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337; z 2012 r. poz.908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz.1529) Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 259 o pow. 0,7066 ha Kw 64563/5, położonej w Płocku przy                           ul. Piaska, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock na nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi 21/41 o pow. 0,0861 ha, 21/42 o pow. 0,8183 ha kw 21825/7, położone w Płocku przy ul. Lachmana, których użytkownikiem wieczystym jest Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

           Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 31 maja 2013, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 285
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji