Załącznik do Uchwały Nr 836/XLVIII/05
STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W PŁOCKU

Załącznik do Uchwały Nr 836/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku


STATUT

MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
W PŁOCKU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Miejski Zarząd Dróg w Płocku, zwany dalej MZD, jest jednostką budżetową działającą na podstawie: 
1) uchwały Nr 517/LI/94 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Dróg,
2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148 ze zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
5) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.),
6) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),
7) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.),
8) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.).

§ 2

Siedzibą MZD jest miasto Płock.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA.

§ 3

1. Przedmiotem działania MZD są sprawy związane z zarządzaniem drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Płocka, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Płocka oraz sprawy związane z zarządzaniem drogami wewnętrznymi położonymi na gruntach Skarbu Państwa i gminy Płock, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych na rzecz innych organów i instytucji.
2. Do zadań MZD należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowania przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora w zakresie modernizacji i remontów dróg, obiektów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5) prowadzenie w pełnym zakresie utrzymania zimowego nawierzchni jezdni (wraz z rozliczeniem finansowym),
6) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
7) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
8) koordynacja robót w pasie drogowym,
9) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
10) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
11) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
12) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na  stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
13) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
15) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
16) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
18) dokonywanie okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją obiektów drogowych i każdorazowo w razie ich przebudowy zmieniającej w istotny sposób warunki eksploatacji,
19) przedkładanie wyników pomiarów Urzędowi Miasta Płocka Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Oddziałowi Ochrony Środowiska, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska oraz Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie,
20) sporządzanie map akustycznych co 5 lat w przypadku obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach (termin pierwszego opracowania 2008 rok),
21) pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew,
22) wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Miasta Płocka i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
23) prowadzenie spraw związanych z płatnym parkowaniem pojazdów samochodowych na drogach publicznych,
24) wnioskowanie o wydanie zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów w pasie drogowym,
25) utrzymanie oznakowania pionowego dróg i sygnalizacji świetlnej wraz z uiszczaniem opłat za energię elektryczną na ten cel,
26) umieszczanie i utrzymanie w należytym stanie tablic z nazwami ulic, placów i ciągów pieszo - jezdnych,
27) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych (nie przypisanych innym jednostkom organizacyjnym).

III. ADMINISTRACJA.

§ 4

1. Dyrektora MZD, zwanego dalej „Dyrektorem”, zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta Płocka.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
4. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.
5. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą MZD jest Dyrektor.

IV. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA.

§ 5

Wewnętrzną strukturę organizacyjną MZD określa Regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Płocka.

§ 6

Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Jednostki jest możliwe wyłączenie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.

§ 7

1. Limit zatrudnienia pracowników (w przeliczeniu na etaty) w MZD ustala Prezydent Miasta Płocka.
2. Zmiana stanu zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.

§ 8

Zbywanie i nabywanie środków trwałych jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka, z uwzględnieniem przepisów Prawa zamówień publicznych.

§ 9

1. MZD prowadzi działalność na podstawie planu finansowego.
2. Plan finansowy zatwierdza Prezydent Miasta Płocka.
3. Plan remontowo – inwestycyjny przedstawiany jest  Wydziałowi Urzędu Miasta Płocka, nadzorującemu pod względem merytorycznym działalność MZD.

§ 10

Środki finansowe na działalność MZD pochodzą z budżetu miasta Płocka oraz innych źródeł finansowania.

§ 11

1. MZD sporządza sprawozdania finansowe i przesyła do Wydziału Urzędu Miasta Płocka, nadzorującego działalność jednostki pod względem finansowym.
2. Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta Płocka przeprowadzają pracownicy upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 12

Dyrektor ponosi odpowiedzialność jednoosobowo za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§ 13

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane przez Radę Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 702
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji