UCHWAŁA NR 269/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie skargi Pana Włodzimierza Duszyńskiego z dnia 14.10.2011r.

UCHWAŁA NR 269/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku
 
w sprawie skargi Pana Włodzimierza Duszyńskiego z dnia 14.10.2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz 777) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
W zakresie skargi Pana Włodzimierza Duszyńskiego zam. w Płocku z dnia 14 października 2011 r., przekazanej Radzie Miasta przez Wojewodę Mazowieckiego
1/ w części dotyczącej nie zatrudnienia w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego,uznać się za niewłaściwą do rozpatrzenia,  ponieważ sprawa ta jest sprawą z zakresu prawa pracy i są to kompetencje dyrektora szkoły.
 2/ w części dotyczącej konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku uznać skargę za nieuzasadnioną.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady  Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                          Przewodniczący
                                                          Rady Miasta Płocka


              Artur Jaroszewski
                                                   

 

UZASADNIENIE

Skarga Pana  Włodzimierza Duszyńskiego z dnia 14.10.2011 r.,  została przekazana do Rady Miasta Płocka przez Wojewodę Mazowieckiego - wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 07 listopada 2011 r.

Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2011 r. dokonała analizy skargi złożonej przez Pana  Włodzimierza Duszyńskiego na działanie Prezydenta Miasta Płocka w zakresie nie zatrudnienia Pana Duszyńskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego oraz postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku. 

Z wyjaśnień przedstawionych podczas posiedzenia przez Dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury wynika, że nie zatrudnienie Pana Włodzimierza Duszyńskiego, emerytowanego nauczyciela wychowania fizycznego, wynika z aktualnej sytuacji na rynku pracy nauczyli tej specjalności a także mniejszej liczby dzieci uczęszczających do szkoły po tegorocznej rekrutacji.
Ponadto decyzję o tym kogo zatrudnić w szkole podejmuje dyrektor szkoły. Jest to typowa sprawa z zakresu spraw pracowniczych, które należą do wyłącznej kompetencji dyrektora szkoły.

W części skargi dotyczącej naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego poinformowała, że Pan Włodzimierz Duszyński nie spełnił wymagań formalnych w tym naborze. W dokumentacji złożonej przez Pana Duszyńskiego brakowało aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym wydanego przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne, wystawionego po dniu ukazania się ogłoszenia o naborze.
Zaświadczenie przedstawione przez Pana Duszyńskiego nie spełniało wymagań wskazanych w ogłoszeniu o naborze.  Ponadto Pan Duszyński podpisał oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości, iż brak kontaktu z nim w ciągu jednego miesiąca od dnia następnego po dniu w którym minął termin złożenia oferty, oznacza nie spełnienie przez niego wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
W związku z tym Komisja uznała tę część skargi za nieuzasadnioną.

Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu  14 listopada 2011r.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 550
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji