U C H W A Ł A Nr 45/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
U C H W A Ł A Nr 45/V/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie szczegółowych zasad wydawania i
cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,
przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz
kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) i art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 167, poz. 1372) Rada Miasta Płocka postanawia :


§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr 652/XLV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami – tekst jednolity opublikowany w uchwale Nr 72/II-A/98 Zarządu Miasta Płocka z dnia 12 lutego 1998 r., zmienionej uchwałami: Nr 74/VI/99 z dnia 19 stycznia 1999 r. i Nr 767/XXXVI/01 z dnia 23 stycznia 2001 r.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 9 listopada 2002 r.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 453
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji