Uchwała Nr 658/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: skargi Pana Romana Jaskulskiego zam. w Płocku – Lidera Płockiej Grupy Obywatelskiej na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka dotyczącej publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z Sesji i Komisji Rady.

Uchwała Nr 658/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: skargi Pana Romana Jaskulskiego zam. w Płocku – Lidera Płockiej Grupy Obywatelskiej na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka dotyczącej publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z Sesji i  Komisji Rady.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr  98 poz. 1071 z późn. zm.) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargę z dnia 02.11.2004 r. Pana Romana Jaskulskiego – Lidera Płockiej Grupy Obywatelskiej przesłaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Biuro Dyrektora Generalnego dn. 23.12.2004 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta 30.12.2004 r.), na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka, uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 377
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji