UCHWAŁA NR 351/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Padlewskiego 5 w Płocku na czas nieoznaczony.


UCHWAŁA NR 351/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Padlewskiego 5 w Płocku na czas nieoznaczony.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.: ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162,  poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457; Dz. U. z 2006r . Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 217, poz. 1281). Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Padlewskiego 5 w Płocku na czas nieoznaczony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

      Przewodniczący
      Rady Miasta Płocka


      Artur Jaroszewski

 

 

UZASADNIENIE

Dotyczy: projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy wynajmu lokalu użytkowego
w budynku przy ul. Padlewskiego 5 w Płocku na czas nieoznaczony.
Z dniem 1 marca 2012 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku
a Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową „Chemik” w Płocku zawarta została umowa najmu powierzchni biurowych w budynku przy ul. Padlewskiego 5. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r. wynajęty lokal jest siedzibą Zespołu pracy Socjalnej nr 3, którego dotychczasowa siedziba znajdowała się w Płocku przy ul. 3 Maja 16.
Należy podkreślić, iż wynajmowany lokal znajduje się w obszarze działania Zespołu Pracy Socjalnej nr 3. Z uwagi na fakt, iż wynajmowane pomieszczenia umiejscowione są na parterze, nie występują bariery architektoniczne i inne ograniczenia w dostępie dla osób niepełnosprawnych.
Wymieniony lokal jest siedzibą Zespołu pracy Socjalnej nr 3 MOPS, którego dotychczasowa siedziba mieściła się w Płocku przy ul. 3 Maja 16.
W związku z faktem, że Najemca będzie musiał ponieść nakłady związane z adaptacją przedmiotowego lokalu i przystosowaniem go do działalności jaką będzie wykonywał w lokalu, powinien mieć możliwość wynajmu na dłuższy okres czasu niż trzy lata. Zatem w interesie Najemcy leży wynajęcie lokalu na dłuższy okres i tym samym zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony.
Zgodnie z art. 18, ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Rady Miasta.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 10:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 327
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji