Uchwała Nr 949/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Płocku przy ul. Skrajnej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1227/2, 1226/6 stanowiące własność Gminy Płock na działki nr 1228/6, 1248/3, 1228/2, 1248/1 stanowiące własność osób fizycznych i przyznania w ramach odszkodowania za działki nr 1228/7 i 1248/4 przejęte z mocy prawa pod drogę działek nr 1227/2, 1226/6.

Uchwała Nr 949/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku
 

w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych  położonych  w Płocku  przy ul. Skrajnej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1227/2, 1226/6 stanowiące własność Gminy Płock na działki nr 1228/6, 1248/3, 1228/2, 1248/1 stanowiące własność osób fizycznych i przyznania w ramach odszkodowania za działki nr 1228/7 i 1248/4 przejęte z mocy prawa pod drogę działek nr  1227/2, 1226/6.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: Dz.U z 2002r, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z  2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128), w oparciu o art. 15 ust.1 i 2, art. 98 ust.3 w zw. z art. 131 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261 poz 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 Nr 130 poz. 1087,Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459)
Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na :zamianę  nieruchomości gruntowych  położonych  w Płocku  przy ul. Skrajnej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1227/2, 1226/6 stanowiących własność Gminy Płock na działki nr 1228/6, 1248/3, 1228/2, 1248/1 stanowiące własność osób fizycznych.


§2.


Wyraża się zgodę na przyznanie w ramach odszkodowania za działki przejęte od w/w osób fizycznych z mocy prawa pod drogę oznaczone nr 1228/7 i 1248/4 działek nr  1227/2, 1226/6 stanowiących własność Gminy Płock.

§3.

Źródło  finansowania :  Budżet  Miasta  Płocka 2006 r.  – Dział 700,  Rozdział   70005 § 6050 – zadanie Nr 03/WUGI/G.

§4.

Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

U z a s a d n i e n i e

 Współwłaściciele działek  nr 1228/3, 1228/4 i 1248/2 zwrócili się do Gminy Płock o wydzielenie i przejęcie ich gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi, a w ramach odszkodowania zażądali działek zamiennych.
 W wyniku podziału działek stanowiących własność osób fizycznych nr 1228/3, 1228/4, 1248/2 powstały działki nr 1228/7 o pow. 126 m2, 1248/4 o pow. 1222 m2, 1228/6 o pow.189 m2, 1248/3 o pow. 558 m2, 1228/2 o pow. 3314 m2 i 1248/1 o pow. 1473 m2 przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi i rowy.
 Działki nr 1228/7 i 1248/4 wydzielone pod drogę gminną decyzją nr WUG.II.RK.7430-151a/2005  zostały przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Płock.
 Współwłaściciele w/w działek oświadczyli, iż nie są zainteresowani wypłatą odszkodowania za przejęte grunty. Wnieśli natomiast, aby w ramach odszkodowania przyznać im nieruchomość zamienną.
 W związku z powyższym zlecono wycenę działek  nr 1228/7 o pow. 126 m2, 1248/4 o pow. 1222 m2, 1228/6 o pow.189 m2, 1248/3 o pow. 558 m2, 1228/2 o pow. 3314 m2 i 1248/1 o pow. 1473 m2  stanowiących współwłasność osób fizycznych oraz działek nr 1227/2 i 1226/3 stanowiących własność Gminy Płock.
 Wartość działek nr   1228/7 o pow. 126 m2, 1248/4 o pow. 1222 m2, 1228/6 o pow.189 m2, 1248/3 o pow. 558 m2, 1228/2 o pow. 3314 m2 i 1248/1 o pow. 1473 m2  stanowiących współwłasność osób fizycznych wynosi 253 399,- zł, a wartość działek nr 1227/2  i 1226/3 stanowiących własność Gminy Płock wynosi 207 624,-zł (netto)tj. 253 301,28 zł (brutto). Różnica wartości zamienianych nieruchomości wynosi 97,72- zł Dopłaty w wysokości 97,72 zł dokona Gmina Płock na rzecz współwłaścicieli działek nr 1228/7 o pow. 126 m2, 1248/4 o pow. 1222 m2, 1228/6 o pow.189 m2, 1248/3 o pow. 558 m2, 1228/2 o pow. 3314 m2 i 1248/1 o pow. 1473 m2.
 W planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 1228/7 o pow. 126 m2, 1248/4 o pow. 1222 m2, 1228/6 o pow.189 m2, 1248/3 o pow. 558 m2, 1228/2 o pow. 3314 m2 i 1248/1 o pow. 1473 m2  to tereny komunikacji, drogi i ulice, a działki  nr 1227/2  i 1226/3 to mieszkalnictwo jednorodzinne ekstensywne o charakterze rezydencjonalnym.
 Zgodnie z §5 Uchwały Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26.10.2004 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością gminy Płock na okres powyżej 3 lat, decydowanie w sprawach przeprowadzania transakcji zamian w przypadkach jeżeli łączna wartość nieruchomości zamienianych oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego  przekracza 400 000,00 zł należy do właściwości Rady Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 10:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 155
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji