Uchwała Nr 279/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Polnej 18 w Płocku.

Uchwała Nr 279/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku

w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy
ul. Polnej 18 w Płocku.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) i art. 24. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z  2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art.
7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 5  i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717)
w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806), po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz
ul. Parowa w Płocku, wniesionego w dniu 03 września 2003r. przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Polnej 18 w Płocku, Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:


§ 1.
Zarzut odrzucić w całości z powodu uchybienia terminu jego wniesienia.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.­
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

uzasadnienie


 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia
15 listopada 2002 r. do 13 grudnia 2002 r. i ponownie w dniach od 20 stycznia 2003 r. do dnia 17 lutego 2003 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka. W terminie 14 dni po okresie wyłożenia przysługiwało zainteresowanym prawo wniesienia protestów i zarzutów do projektu w/w planu.
W dniu 03 września 2003r. tj. w 6 m-cy po upływie terminu składania protestów i zarzutów, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Polnej 18 w Płocku, reprezentujący właścicieli lokali położonych w tym budynku wniósł do Prezydenta Miasta Płocka sprzeciw do w/w projektu planu. Zarząd nie wyraża zgody na projektowaną rozbudowę ul. Polnej kosztem części działki nr ew. 57/10. Uważa , że zagrozi to bezpieczeństwu mieszkańców oraz zwiększy się natężenie ruchu samochodowego.
Pismo zostało uznane jako zarzut do przedmiotowego projektu planu, jednak z przyczyn formalno-prawnych tj. z powodu uchybienia terminu do jego wniesienia zarzut nie może być uwzględniony.
 W Miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli Skarpa A
i Skarpa B w Płocku, obowiązującym dla tej części miasta, ulica Polna jako ulica główna
o szerokości 35,0 m w liniach rozgraniczających stanowi przedłużenie ulicy Kobylińskiego. W projekcie planu wprowadza się dość istotne zmiany w stosunku do poprzednich ustaleń – ulicę Polną obniżono do parametrów ulicy zbiorczej (2KZ.1/2), zaś jej szerokość w liniach rozgraniczających zmniejszono do 20,0 m, a pomiędzy wlotami ulic Kwiatowej i Małej do 18,0 m, ze względu na istniejące zainwestowanie. Ulica Polna usprawni obsługę komunikacyjną Osiedla Skarpa B, zapewni powiązanie z centralną i zachodnia częścią miasta oraz z obszarami zamiejskimi. Poszerzenie pasa ulicznego w stosunku do stanu istniejącego wynika z przepisów prawa, a ponadto z konieczności realizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
W dniu 2 września br. Rada Miasta Płocka podjęła 18 uchwał w sprawie odrzucenia zarzutów i protestów dot. poszerzenia ulicy Polnej i przedmiotowa uchwała nawiązuje do sposobu ich rozpatrzenia. 
Wobec powyższego biorąc pod uwagę całokształt okoliczności formalnych i prawnych ujawnionych w toku badania sprawy, przedmiotowy zarzut winien być odrzucony.


        

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 13:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 316
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji