UCHWAŁA Nr 401/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Płock realizacji zadań centralnego organu administracji rządowej - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie budowy odcinka drogi krajowej w Płocku.

UCHWAŁA Nr 401/XXVIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2008 roku

W sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Płock realizacji zadań centralnego organu administracji rządowej - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie budowy odcinka drogi krajowej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, art. 8 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r.  Nr 142,  poz.1591; z  2002 r. Nr 23, poz.220; z  2002 Nr 62, poz.558; z 2002 Nr 113, poz. 984; z 2002 Nr 214, poz. 1806; z  2002 Nr 153, poz.1271; z 2002 Nr 214, poz.1806; z 2003 Nr 80, poz. 717; z  2003 Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055; z 2004 Nr 116, poz. 1203; z 2005 Nr 172, poz. 1441; z 2005 Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz.128; z 2006 Nr 181, poz.1337; z 2007 Nr 48, poz.327) oraz art.167 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005, Nr 249, poz. 2104; z 2005 Nr 169, poz. 1420; z 2006 Nr 45, poz.319; z 2006 Nr 104, poz.708; z 2006 Nr 187, poz. 1381; z 2006 Nr 170, poz. 1217; z 2006 Nr 170, poz. 1218; z 2006 Nr 249, poz. 1832; z 2007 Nr 88, poz. 587), Rada Miasta Płocka, uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Miasto Płock od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - odcinek IV od km 14 + 350 do km 18 + 851 (od węzła „Dobrzykowska” do węzła „Góry”), na obszarze położonym poza granicami miasta Płocka, tj. na terenie gminy Łąck, na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy GDDKiA  i Gminą Miasto Płock.

§ 2
Zasady współdziałania, w tym szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych przez GDDKiA w wysokości koniecznej do realizacji zadania określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Miasto Płock a GDDKiA.

§ 3
Źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - odcinek IV od km 14 + 350 do km 18 + 851 (od węzła „Dobrzykowska” do węzła „Góry”):
- Środki niewygasające 2007 r. dział 600, rozdział 60016, § 6050, zadanie 99/PD/I/P „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV”.
- Budżet Miasta Płocka 2008r., dział 600, rozdział 60016, § 6050, zadanie 102/PD/I/P „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV”.
- Limit wydatków w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Miasta Płocka    


Tomasz Korga        


UZASADNIENIE

Zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - odcinek IV od km 14 + 350 do km 18 + 851 (od węzła „Dobrzykowska” do węzła „Góry”) realizowane jest częściowo na obszarze położonym poza granicami miasta Płocka.
Część realizowanego odcinka IV dróg dojazdowych do mostu, położona na terenie gminy Łąck w powiecie płockim, leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W związku z powyższym, na podstawie art. 8 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach dróg krajowych jakim jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – na podstawie stosownego porozumienia, po wyrażeniu zgody przez Radę Miasta Płocka.
Realizacja części zadania będącego w gestii GDDKiA jest zasadna z uwagi na fakt, iż gmina będzie wykonywać prawie 95% robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. GDDKiA deklaruje gotowość udziału finansowego w kosztach budowy, a zawarcie porozumienia zapewni kompleksową realizację zadania, umożliwiającą pełne uruchomienie II przeprawy mostowej w terminie określonym w Umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych określone zostaną w porozumieniu zawartym po podjęciu niniejszej uchwały.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie deklaruje udział finansowy w kosztach budowy drogi dojazdowej do mostu  – odcinek IV w wysokości 5,56% ogólnego kosztu budowy, stosownie do długości odcinka przyszłej drogi krajowej nr 60 przebiegającego poza granicami administracyjnymi miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 30 października 2008, godzina 07:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 315
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji