UCHWAŁA Nr 406/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie: oddania w użyczenie pomieszczeń użytkowych o powierzchni 220,00 m2, 23,40 m2 oraz 12,00 m2 mieszczących się w budynku przy ul. Kościuszki 5 Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy im. Św. Brata Alberta

UCHWAŁA Nr 406/XXVIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie: oddania w użyczenie pomieszczeń użytkowych o powierzchni 220,00 m2, 23,40 m2 oraz 12,00 m2 mieszczących się w budynku przy ul. Kościuszki 5 Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy im. Św. Brata Alberta 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 18 ustawy z dn. 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami: Dz. U Nr 281 poz. 2782 z 2004 r.; D z. U. Nr 130 poz. 1087; Nr 169 poz. 1420; Nr 175 poz. 1459 z 2005 r.; Dz. U. Nr 104 poz. 708; Dz. U. Nr 220 poz. 1601; Dz.U. Nr 220 poz. 1600 z 2006 r.; Dz. U. Nr 69 poz. 468; Dz. U. Nr 173 poz. 1218 z 2007 r.; Dz. U. Nr 59 poz. 369 z 2008 r.), Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Wyrazić zgodę na oddanie w użyczenie na okres do 24.10.2052 r. pomieszczeń o powierzchni 220,00 m2, 23,40 m2 oraz 12,00 m2 mieszczących się w budynku przy ul. Kościuszki 5 Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy im. Św. Brata Alberta z przeznaczeniem na prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczo-wychowawczej.

§ 2
Zobowiązać biorącego w użyczenie do dokonywania remontów lokali oraz do ponoszenia pozostałych kosztów z tytułu ich użytkowania.

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

 
 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w nieruchomości przy ul. Kościuszki 5 użytkuje niżej wymienione lokale:
- pomieszczenia użytkowe o ogólnej powierzchni 480,46 m2 na podstawie Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1181/LVIII/02 z dn. 9.10.2002 r., którą wyrażona została zgoda na użyczenie lokali na okres 50 lat. Umowa użyczenia zawarta została na okres od 25.10.2002 r. do 24.10.2052 r.
- pomieszczenia użytkowe o powierzchni 220,00 m2 oraz 23,40 m2 na podstawie Zarządzenia Nr 5360/06 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 2.08.2006 r. Umowa najmu zawarta na okres od 1.06.2006 r. do 31.05.2009 r. ze stawką za najem w wysokości 1,00 zł/m2 netto.
- pomieszczenie gospodarcze o pow. 12,00 m2 na podstawie Zarządzenia Nr 2426/04 z dn. 24.09.2004 r. Umowa najmu zawarta na okres od od 15.10.2004 do 14.10.2007 r. ze stawką za najem w wysokości 1,00 zł/m2 netto.
 W/w lokale przeznaczone są na działalność charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą Stowarzyszenia – Świetlicę Miejską, Klub Profilaktyki Środowiskowej, Punkt Dożywiania „Kromka Chleba”, Dzienny Dom Pobytu dla osób samotnych, biednych i potrzebujących. Stowarzyszenie jako organizacją pożytku publicznego pomaga ludziom i rodzinom ubogim, chorym, starszym, wielodzietnym w przezwyciężaniu trudnych sytuacji finansowych i życiowych.   
Wnioskiem z dn. 13.08.2008 r. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Alberta w Płocku zwróciło się z prośbą o zmianę formy prawnej użytkowania pomieszczeń o pow. 220,00 m2, 23,40 m2 oraz 12,00 m2 zlokalizowanych w budynku przy ul. Kościuszki 5 z najmu na użyczenie oraz   przedłużenie możliwości ich użytkowania na okres do 24.10.2052 r. tj. okres obowiązywania umowy użyczenia pomieszczeń o pow. 480,46 m2.
 Z uwagi na powyższe konieczne jest podjęcie decyzji w przedmiocie użyczenia Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy im. Św. Brata Alberta pomieszczeń o pow.  220,00 m2, 23,40 m2 oraz 12,00 m2 na okres do 24.10.2052 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 30 października 2008, godzina 07:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 540
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji