UCHWAŁA NR 316/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie: zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 316/XXII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie: zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

Na podstawie art.15 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717;  z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880), oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218)  i Uchwały Nr 986/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewiecka i 1 Maja, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Stwierdza się zgodność projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewiecka i 1 Maja z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

Uzasadnienie

Dokonano analizy zapisów projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewiecka i 1 Maja w zakresie zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjętego Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 roku.
Dla terenów, znajdujących się w granicach projektu planu, w studium określono następującą politykę:
W zakresie społeczno-gospodarczych uwarunkowań rozwoju przestrzennego, jako cel szczegółowy i związaną z nim bezpośrednio politykę przestrzenną zapisano:
Cel - „Poprawa funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej”;
Polityka przestrzenna – „dążenie do wielofunkcyjności struktury zagospodarowania przestrzennego  całego miasta (…) ”.
W zakresie funkcjonalno-przestrzennej struktury miasta, jako cel przekształceń przyjęto:
stworzenie oferty lokalizacyjnej dla inwestorów różnych aktywności gospodarczych;
stworzenie oferty lokalizacyjnej dla inwestorów budownictwa mieszkaniowego o zróżnicowanych możliwościach finansowych.
Dla umożliwienia przestrzennej realizacji tych działań, w odniesieniu do przedmiotowego obszaru planu, przyjęto w studium następujący układ struktury funkcjonalno-przestrzenej: strefę centralną miasta (ośrodek ogólnomiejski), o wiodącej funkcji administracyjno-usługowej i towarzyszącej funkcji mieszkaniowej, którą stanowią osiedla Stare Miasto i Kolegialna.   Ze względu na wymogi ekonomicznego wykorzystania nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację infrastruktury technicznej, centrum powinno być kształtowane w sposób śródmiejski, łączący funkcje usług z administracją i mieszkalnictwem. Wzajemne proporcje tych funkcji, mierząc powierzchnie użytkową obiektów zmierzać będą do 1:1:1.

 Projekt planu dla przedmiotowego terenu ustala zabudowę usługowo-mieszkaniową, jako obszar zabudowy śródmiejskiej, rozumianą jako zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnym śródmieścia, który to obszar stanowi centrum miasta. W przeznaczeniu podstawowym projekt ustala - zabudowę usługową, to jest:
a)biura, przez co rozumie się budynek lub jego części, w których prowadzona jest działalność w dziedzinie obsługi nieruchomości, prawnicza, rachunkowości, doradztwa, pracowni projektowych, reklamy, agencji artystycznych, informatyki oraz działalności pokrewne,
b)usługi gastronomii oraz działalność pokrewna,
c)usługi finansowe, przez co rozumie się działalność banków i innych instytucji pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego oraz działalności pokrewne,
d)handel detaliczny, przez co rozumie się sprzedaż prowadzoną w sklepach o powierzchni sprzedaży do 400 m2 oraz działalności pokrewne,
e)agencje i biura turystyczne,
f)gabinety lekarski, gabinety kosmetyczne, salony urody oraz działalności pokrewne.
W przeznaczeniu dopuszczalnym - zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jako lokale mieszkalne usytuowane powyżej 2 kondygnacji nadziemnej.                    

W związku z powyższym stwierdza się zgodność projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewiecka i 1 Maja z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 20 marca 2008, godzina 14:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 179
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji