UCHWAŁA NR 497/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 497/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art 5 ust.1 pkt. 2 i ust.3 pkt. 4, art. 20, art. 21, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984; z 2008r.  Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370; z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz art. 4 ust.1 pkt.12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz.539, Nr 220, poz. 1419; z 2009r. Nr 1, poz. 2)  w związku z art. 1, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust.1 pkt 3 lit. a), c), d), f), g) oraz art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 91, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33) oraz Uchwałą Nr 376/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia  26 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§1

1. Przyjmuje  się do realizacji projekt nr POKL.09.02.00-14-009/08 pt. „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”, zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

2.Beneficjentem dla projektu jest Gmina - Miasto Płock, a realizatorem Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku, z siedzibą przy ul. Mościckiego 4.


§2

Wyraża się zgodę na finansowanie projektu opisanego w §1 z Budżetów Miasta Płocka na lata 2009-2013 do wysokości udziału własnego (12,75% ogólnej wartości projektu) wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu            -  1.220.150,00 PLN brutto
Przyznana kwota dofinansowania (z EFS) -  1.064.579,00 PLN brutto
Wkład własny                       -     155.571,00 PLN brutto

§3

Określa się źródło finansowania projektu:  Dział 801 Rozdział 80130, plany finansowe na lata 2009- 2013 Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie


Szkolnictwo zawodowe  odbiega jakością od szkolnictwa ogólnego i przez to cieszy się mniejszym zainteresowaniem uczniów. Niezbędne jest więc stałe zwiększanie potencjału dydaktycznego szkół zawodowych  i propagowanie korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia. Potencjał ten zwiększany jest m.in. poprzez realizację programów zajęć dydaktycznych, wyrównawczych oraz specjalistycznych wspierających i zachęcających młodzież do kształcenia, zawodowego jednocześnie dostosowujących umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy a także programów doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w lutym 2008r. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Przygotowany przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku projekt pt.„Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” zakłada podjęcie działań przyczyniających się do wzrostu jakości kształcenia zawodowego w zakresie kierunków branży budowlanej i ochrony środowiska, a przez to dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, w tym: -) wyrównanie zaległości edukacyjnych uczniów Szkoły poprzez realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, -) kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w działalności zawodowej, -) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz ukierunkowanie na dalszy etap kształcenia, -) uświadomienie zagrożeń związanych z przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty poprzez realizację planu doradztwa psychologiczno – pedagogicznego, -) nabycie dodatkowych kwalifikacji wspierających dalszy rozwój zawodowy.
Projekt przeszedł etap oceny formalnej, w etapie oceny merytorycznej uzyskał 97 pkt na wymaganych min. 60 pkt i przez Zarząd Województwa Mazowieckiego został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania ze środków  EFS.
W sytuacji, gdy beneficjentem jest jst., a projekt realizuje samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednostka wdrażająca wymaga, aby wśród niezbędnych załączników składanych do wniosku aplikacyjnego znalazła się uchwała właściwego organu jst. dysponującego budżetem wnioskodawcy, zatwierdzająca projekt do realizacji.        
Dla opisywanego wyżej projektu beneficjentem  jest Gmina Miasto Płock, realizatorem – Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku. Tak więc podjęcie tej uchwały jest warunkiem koniecznym  do otrzymania środków finansowych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 14:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 210
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji