projekty uchwał
Sesja XLII - 27-10-2009

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 27 października 2009 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLII Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Do pobrania: projekty uchwał


Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Problemy parkingowe miasta Płocka z uwzględnieniem m.in. informacji od Spółdzielni Mieszkaniowych,  perspektywy nowych miejsc parkingowych przy remontowanych ulicach, parkingi budowane przez miasto i spółki gminne.
4/ Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi.
5/ Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2009 r.
6/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1.przyjęcia „Studium transportowego i bezpieczeństwa transportu w mieście Płocku”,
2.zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
3.wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
4.zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka,
5.pozbawienia ulicy Pocztowa  dotychczasowej kategorii drogi powiatowej  i zaliczenia  jej do kategorii dróg  gminnych,
6.pozbawienia ulic Harcerska i Raczkowizna  dotychczasowej kategorii drogi powiatowej  i zaliczenia jej do kategorii dróg  gminnych,
7.wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy- Miasto Płock przy ul. Nałkowskiej w Płocku,
8.zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”,
9.ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka,
10. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
11.określenia liczby  nowych  licencji  na  wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2010 roku,     
12. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
13.zwolnień od podatku od nieruchomości,
14.skargi Pana Jana Szałkowskiego na uchwałę Rady Miasta Płocka.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Interpelacje i zapytania radnych.
10/ Odpowiedzi na interpelacje.
11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 21 października 2009, godzina 11:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 874
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji