Uchwała Nr 307/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego lokalu użytkowego o powierzchni 142,07 m2 przy ul. Tumskiej 5.

Uchwała Nr 307/XVI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2003 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego lokalu użytkowego o powierzchni 142,07 m2 przy ul. Tumskiej 5.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220 z 2002 r.) oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r. w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1


Wyrazić  zgodę na wyłączenie z trybu przetargowego lokalu użytkowego o ogólnej powierzchni 142,07 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Tumskiej 5.

§ 2


Wyrazić zgodę na wynajęcie powyższego lokalu Pani Danucie Matysiak i Halinie Holewa z przeznaczeniem na bar mleczny na okres do 31.12.2006 r.

§ 3


Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia stawki czynszu za najem lokalu po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.

§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka .

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki


UZASADNIENIE

Pismem z dn. 19.09.2003 r. Pani Danuta Matysiak i Halina Holewa właścicielki baru mlecznego przy ul. Tumskiej 5 zwróciły się do Prezydenta Miasta Płocka o wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Tumskiej 5. Pani Danuta Matysiak i Halina Holewa użytkują lokal przy ul. Tumskiej 5 od 1990 r. Do 2000 r. właścicielki, zgodnie z obowiązującymi zasadami najmu gminnych lokali użytkowych przystępowały do przetargów nieograniczonych organizowanych na wynajem przedmiotowego lokalu.
Przez cały okres najmu właścicielki wielokrotnie występowały o obniżenie wylicytowanej przez siebie stawki za najem oraz wyłączenie lokalu z trybu przetargowego. W dn. 19.12.2000 r. na kolejny wniosek zainteresowanych, Uchwałą Nr 730/XXXIV/00 Rada Miasta Płocka wyraziła zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego na najem lokalu przy ul. Tusmkiej 5 i wynajęcie go Pani Danucie Matysiak i Halinie Holewa z przeznaczeniem na bar mleczny. Koniec okresu najmu ustalony został na dzień 31.12.2003 r. Zgodnie z uchwałą Zarząd Miasta Płocka ustalił stawkę za najem lokalu w wysokości 40,00 zł/m2. Stawka ta na wniosek właścicielek baru mlecznego, po akceptacji Komisji Rady Miasta Płocka obniżona została w 2001 r. przez Zarząd Miasta Płocka do 20,00 zł/m2. 
Zgodnie z informacją wnioskodawczyń z usług baru korzysta szerokie grono osób starszych, bezdomnych, ludzi z najuboższych rodzin. Bar stosuje niskie marże przez to dostępny jest dla ludzi z minimalnymi dochodami.
Zgodnie z zasadami najmu gminnych lokali użytkowych, przyjętymi Uchwałą Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dn. 19.09.2000 r. gminne lokale użytkowe wynajmowane są w trybie publicznych przetargów nieograniczonych (licytacji na wysokość stawki czynszu). Bez przetargu wynajęcie lokalu nastąpić może na potrzeby organizacji społecznych, kulturalnych, oświatowych, szkół itp.
W innych przypadkach decyzje o wyłączeniu danego lokalu spod działania w/w uchwały (tj. wyłączeniu lokalu z trybu przetargowego) i wynajęciu go na inny niż w/w cel może, zgodnie z § 6 podjąć Rada Miasta Płocka. Wysokość stawki czynszu w lokalach wyłączonych spod przetargu ustala Prezydent Miasta Płocka, po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 31 października 2003, godzina 07:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 714
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji