Załącznik do Uchwały Nr 109/IX/11
Przepisy porządkowe dla gminnego transportu zbiorowego

Przepisy porządkowe dla gminnego transportu zbiorowego

 
I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Zakres świadczonych usług.
a)Przewoźnik przewozi osoby i rzeczy wg zasad określonych w niniejszych przepisach porządkowych. Przewóz osób odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w regularnej komunikacji, wg rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej.
b)Przez określenie „pojazdy” należy rozumieć autobusy publicznej komunikacji miejskiej przeznaczone do przewozu osób i bagażu ręcznego.
c)Pasażerowie korzystający z przejazdów oraz obsługa i personel nadzoru ruchu obowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.
d)Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
e)Usługi przewozów osób niepełnosprawnych w systemie Bus-Taxi ujęte są w odrębnych przepisach porządkowych.

2. Przystanki.
a)Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
b)Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W czasie tych czynności pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
c)W okresie jesienno - zimowym, podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, obsługujący pojazd obowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu czynności manewrowych, podjechać do przystanku początkowego dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe.
d)Kierowca pojazdu może odstąpić od czynności określonych w pkt. c) w przypadku:
jeżeli inny autobus danej linii ma wcześniejszy planowy odjazd,
jeżeli usytuowanie przystanku początkowego ze względów bezpieczeństwa wyklucza dłuższy postój pojazdu na przystanku,
jeżeli postój autobusu powoduje utrudnienia ruchu innych autobusów komunikacji miejskiej

3. Taryfa
a)Taryfa opłat za usługi przewozowe określana jest Uchwałą Rady Miasta Płocka i podawana do publicznej wiadomości oraz wywieszana w pojazdach.
b)Należność za przejazdy można regulować opłatami jednorazowymi lub okresowymi.

4. Opłaty ulgowe i przejazdy bezpłatne.
a)Do korzystania z opłat ulgowych oraz przejazdów bezpłatnych upoważnione są osoby wymienione w Uchwale Rady Miasta Płocka podanej do wiadomości publicznej oraz wywieszonej w pojazdach.
b)Pasażerowie korzystający z uprawnień, o których mowa w pkt. a), obowiązani są posiadać przy sobie i okazać na żądanie kontrolera dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Przewóz osób.
a)Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się do powyższego przepisu.
b)W pojazdach wyznaczone są miejsca dla:
kobiet ciężarnych i podróżnych z dziećmi do lat 4.
dla inwalidów
c)Pasażerowie nie mogą przebywać w kabinie kierowcy. Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w kabinę, pasażerom zabrania się zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy lub ograniczający jego ruchy. W czasie jazdy zabroniona jest także rozmowa z kierowcą.
d)Kierującemu podczas jazdy zabrania się prowadzenia rozmów, spożywania posiłków oraz palenia tytoniu.
e)Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi (same lub przez posiadane rzeczy) mogą nie być wpuszczone do pojazdu lub mogą być z niego usunięte. Do osób takich należy zaliczyć:
osoby nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu.
osoby wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem.
osoby które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.
f)Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, pasażer zobowiązany jest do poniesienia opłaty dodatkowej. Wysokość opłaty dodatkowej ustalona jest uchwałą Rady Miasta Płocka.
g)Zabrania się w pojazdach:
otwierania i zamykania drzwi podczas jazdy (ruszania autobusem z otwartymi drzwiami)
dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania się
zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposażenia
wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy
spożywania artykułów żywnościowych
wchodzenia do pojazdu na łyżworolkach, wrotkach i łyżwach
grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe
palenia tytoniu
picia alkoholu
zażywania narkotyków
wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy jak i na postoju
wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody i obrażenia.
h)Zabrania się przewozić w pojazdach:
zwierząt nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy (w tym przypadku psów) i bez aktualnego świadectwa szczepienia.
innych niebezpiecznych zwierząt
przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (w tym także rowerów)
przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych
przedmiotów wywołujących uczucie odrazy
broni z wyjątkiem dopuszczenia do przewozu na warunkach określonych w pkt. i)
i)Przewożenie broni przez osoby, które posiadają aktualne pozwolenie na broń oraz osoby, które pełnią służbę wojskową lub publiczną i uprawnione są do posiadania broni palnej musi odbywać się zgodnie z ustawą o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.
j)Żądania i wskazówki obsługi pojazdu i personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy. Obsługa pojazdu i personel nadzoru ruchu obowiązani są do udzielania na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu, w szczególności czasu odjazdu z przystanku, kierunku jazdy, trasy przejazdu, itp.
k)Obsługa pojazdu obowiązana jest do sprzedaży biletów jednorazowych zgodnie z ustaleniami Uchwały Rady Miasta Płocka
l)Obsługa pojazdu obowiązana jest na żądanie pasażera podać swój numer służbowy.

2. Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt.
a)Rzeczy przewożone przez podróżnych nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody.
b)Pasażerowie mogą przewozić bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp. Za bagaż ręczny, za który nie wnosi się opłaty, uważa się jeden  przedmiot o maksymalnych wymiarach 60 cmx40 cmx20 cm lub kilka przedmiotów, których gabaryty łącznie nie przekraczają tych wymiarów.
c)Pasażerowie mogą przewozić małe zwierzęta domowe, o ile nie są one uciążliwe dla innych pasażerów i są zabezpieczone przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody pasażerom.
d)Za opłatą przewidzianą w taryfie mogą być przewożone duże psy, jeżeli posiadają założony kaganiec, są trzymane na smyczy a pasażer posiada aktualne świadectwo szczepienia przewożonego psa. Nie podlegają opłacie małe zwierzęta domowe trzymane na kolanach oraz psy pełniące funkcje przewodnika dla osoby niewidomej lub ociemniałej.
e)Za opłatą przewidzianą w taryfie mogą być przewożone wózki dziecięce. Nie podlegają opłacie wózki, z których aktualnie korzystają dzieci do lat 4. Przez aktualne korzystanie z wózka rozumie się przewożenie dziecka w wózku lub poza nim, jeżeli jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka, jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka.
f)Nadzór nad przewożonym bagażem ręcznym i zwierzętami sprawuje pasażer, do którego bagaż lub zwierzę należy.
g)Za bagaż i zwierzęta Przewoźnik odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.
h)Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z przewożonym przez niego bagażem lub zwierzętami nie powstałe z winy Przewoźnika.
i)Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
j)Wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna nie podlegają opłacie.

3. Opłaty za przewóz bagażu i zwierząt.
a)Pasażerowie przewożący zwierzęta lub bagaż ręczny podlegające opłacie, dokonują opłaty poprzez skasowanie biletu o nominale wyszczególnionym w „Cenniku opłat” danego przewoźnika.
b)Prawo do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej nie zwalnia pasażera z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty za przewóz zwierząt lub bagażu.

 


III. BILETY I KASOWANIE BILETÓW

1. Bilety jednorazowe i karnety.
a)Zasady ogólne dotyczące biletów:
opłat za przewozy można dokonywać tylko i wyłącznie poprzez nabycie i skasowanie odpowiednich dla danego przewoźnika biletów,
należną opłatę za przejazd można opłacić, składając nominały biletów do wysokości należnej opłaty taryfowej,
obowiązuje oddzielny bilet na każdy pojedynczy bagaż przekraczający wymiary 60 cm x 40 cm x 20 cm,
pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go lub wręczać na żądanie obsługi pojazdu albo personelu służby kontroli,
pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi, taki bilet nie uprawnia innego   pasażera do jazdy,
bilet zniszczony jest nieważny, nie można legitymować się biletem przed jego skasowaniem jako biletem ważnym uprawniającym do przejazdu,
bilety karnetowe ważne są tylko wtedy, gdy pasażer posiada karnet zasadniczy.
b)Kasowanie biletów
bilety należy kasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu,
skasowane bilety zachować do kontroli,
przy korzystaniu z biletu ulgowego lub przejazdu bezpłatnego pasażer obowiązany jest posiadać i okazywać na żądanie kontrolera dokument uprawniający do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.

2. Wydruk z kasownika
Wydruk kasownika zawiera kod cyfrowy lub inny znak, nośnik służący do identyfikacji biletów.

3. Ważność biletu jednorazowego po skasowaniu.
a)Bilet ważny jest w pojeździe, w którym został skasowany, na całym kursie danej linii. Poprzez kurs należy rozumieć przejazd pojazdu danej linii w jednym kierunku, pomiędzy przystankami końcowymi.
b)W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie kursu, pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem zastępczym podstawionym przez przewoźnika.

4. Bilety okresowe.
a)Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka istnieją bilety okresowe.
b)Pasażer zobowiązany jest do wpisania numeru biletu okresowego na zakupionym znaczku.
c)Bez wpisanego numeru biletu na znaczku bilet okresowy jest nieważny.

IV. KONTROLA BILETOWA

1. Podmioty i osoby uprawnione do prowadzenia kontroli biletowej.
a)Kontrolę biletową przeprowadza specjalistyczna firma, z upoważnienia Przewoźnika, a także uprawnieni pracownicy reprezentujący Przewoźnika.
b)Osobami uprawnionymi do kontroli biletowej i dokumentów przewozu osób lub bagażu są kontrolerzy, posiadający aktualny, ważny identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym (wzór na informacji w pojeździe).

2. Zasady prowadzenia kontroli biletowej.
a)Kontrola rozpoczynana jest po uprzednim głośnym jej ogłoszeniu i zablokowaniu kasowników przez prowadzącego pojazd lub poprzez kontrolowanie pojedynczych osób, gdzie kontroler informując o kontroli zwraca się bezpośrednio do pasażera o okazanie biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu, bez konieczności blokowania kasowników przez kierowcę pojazdu. Kierowca pojazdu obowiązany jest zablokować kasowniki na wyraźną i jednoznaczną informację kontrolera o rozpoczynającej się kontroli biletowej, przy czym kontroler okazuje kierowcy pojazdu identyfikator.
b)W czasie trwania kontroli, kontroler posiada trwały wyróżnik umożliwiający jego identyfikację, umieszczony w wyraźnie widocznym miejscu.
c)Wyróżnik, o którym mowa w pkt. b) zawiera nazwę przewoźnika, zdjęcie i numer identyfikacyjny kontrolera, nazwę, płocki adres i telefon jednostki kontrolującej, okres ważności, zakres upoważnienia oraz pieczęć i podpis wystawcy.
d)Kontrola ważności biletów jednorazowych (w tym karnetów) przeznaczonych do kasowania polega na porównaniu wydruku kontrolnego, dokonanego przed ewentualnym zablokowaniem kasowników, z wydrukiem na bilecie pasażera.
e)Pasażer obowiązany jest umożliwić kontrolerowi szczegółowe obejrzenie biletu. Okazane bilety są własnością pasażera i nie wolno ich odbierać, z zastrzeżeniem regulacji jak niżej.
f)Bilety okresowe nieczytelne, zniszczone, nieważne i co do których, istnieje podejrzenie fałszerstwa (dotyczy to również biletu jednorazowego i karnetu), podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem, dla celów dowodowych.
g)W przypadku zatrzymania biletu miesięcznego nieczytelnego, zniszczonego lub co do którego zachodzi podejrzenie fałszerstwa, gdy po ustaleniu iż bilet nie był sfałszowany lub gdy nie zachodzą przesłanki jak wyżej w zakresie nieczytelności lub zniszczenia – przewoźnik lub firma działająca w jego imieniu przy kontroli biletów – ma obowiązek niezwłocznie, ale w terminie nie dłuższym niż 3 dni, odesłać bilet właścicielowi na adres wpisany na bilecie. W przypadku biletu nieważnego z powodu nie wpisania numeru biletu na znaczku biletu okresowego, kontroler zatrzymuje bilet chwilowo celem wypisania na jego podstawie opłaty dodatkowej (mandatu) i zwraca go pasażerowi wraz z drukiem opłaty dodatkowej. W przypadku odmowy przyjęcia przez pasażera druku opłaty dodatkowej – kontroler może zatrzymać bilet okresowy do wyjaśnienia sprawy. Niezwłocznie po wyjaśnieniu sprawy, ale nie dłużej niż w ciągu 3 dni, przewoźnik lub firma działająca w jego imieniu przy kontroli biletów odsyła bilet okresowy właścicielowi, na jego koszt na adres wpisany na bilecie.
h)Kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera, któremu zatrzymuje bilet. Pasażer obowiązany jest udostępnić kontrolerowi dokument stwierdzający tożsamość, do sporządzenia zapisu danych zawartych w dokumencie.
i)W przypadku kontroli biletów okresowych, kontroli podlega okres ważności biletu, zgodność z trasą oraz fakt posiadania ważnego znaczka z wpisanym numerem biletu.
j)W przypadku stwierdzenia nieważności biletów wolnej jazdy lub uzasadnionych wątpliwości co do ważności tych biletów, kontrolujący ma prawo zatrzymać bilet wolnej jazdy pracowniczy i rodzinny za pokwitowaniem.
k)W razie stwierdzenia naruszenia Przepisów Porządkowych, kontroler zobowiązany jest pobrać opłatę dodatkową i wydać pokwitowanie na druku firmowym.
l)W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu) kontroler pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową, albo wystawia wezwanie do zapłaty.
m)W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu kontroler pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, odpowiadającej kosztom poniesionym przez Przewoźnika podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty -  umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez pasażera, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Przepis, stosuje się również do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej w razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu.
n)Informacja o opłatach dodatkowych (rodzaj i wysokość kwot) podawana jest do wiadomości publicznej i wywieszana w pojazdach.
o)Jeżeli pasażer nie jest w stanie uregulować opłaty dodatkowej lub odmawia jej uregulowania, należy wystawić wezwanie do zapłaty na firmowych drukach kredytowych. Na wezwaniu kontroler wpisuje swój numer służbowy, datę, godzinę, numer linii i wysokość opłaty dodatkowej oraz dane personalne pasażera i ewentualnego świadka. W celu dochodzenia roszczenia, należy zażądać od pasażera dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. Pasażer obowiązany jest taki dokument okazać do spisania, pod rygorem kary grzywny.
p)W przypadku gdy pasażer nie posiada biletu, odmawia uiszczenia opłaty dodatkowej i okazania dokumentu tożsamości, kontroler ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości. Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera, pod rygorem kary grzywny.
q)Pasażer stosujący przemoc wobec kontrolera, utrudniający przeprowadzenie kontroli, ubliżający godności osobistej kontrolera podlega odpowiedzialności wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.
r)Kontrolerzy obowiązani są do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryfy, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat specjalnych oraz przebiegu linii komunikacyjnych.
s)Na każde żądanie pasażera, kontroler musi umożliwić pasażerowi spisanie numeru służbowego kontrolera oraz poinformować o miejscu składania reklamacji.
t)Kontrola musi być przeprowadzona w sposób uprzejmy i grzeczny, ale zarazem stanowczy.

V. SKARGI I ZAŻALENIA
1.Reklamację dotyczącą sporządzonego wezwania do zapłaty z tytułu przewozu osób składa się w formie pisemnej we wskazanej w pouczeniu jednostce organizacyjnej Przewoźnika nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
2.Skargi, zażalenia i wnioski dotyczące realizacji rozkładów jazdy, zachowania się prowadzących pojazdy, działalności firmy zatrudniającej kontrolerów, korzystania z uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów oraz innych kwestii związanych z działalnością Przewoźnika można składać w firmie Przewoźnika. Zażalenia przyjmowane są na piśmie.
3.W sprawach nie objętych niniejszymi Przepisami Porządkowymi, zastosowanie znajdują właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 t.j., z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 t.j. z późn. zm.) oraz Uchwał Rady Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 14:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 943
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji