UCHWAŁA NR 649/XLIV/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie: określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.

UCHWAŁA NR 649/XLIV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie: określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753), art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98 poz. 817) oraz art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206), po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego –  Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

1.Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających siedzibę na terenie Płocka, zwanych dalej „aptekami”,
     określa się w sposób następujący:
a)dla aptek jednozmianowych w dni powszednie od poniedziałku do piątku przez osiem godzin w ciągu dnia, przy czym godzinę otwarcia apteki podmiot prowadzący aptekę wyznacza pomiędzy godziną 700 a godziną 1000,
b)dla aptek innych niż wymienione w pkt a) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od  800 do 1800 lub od 900 do 1900 oraz w soboty w godzinach od 800 do 1300 lub od 900 do 1400.
2.Decyzję o wydłużeniu czasu pracy apteki ponad rozkład godzin pracy aptek określony w ust. 1, w tym pracy
     w niedzielę, podejmuje podmiot prowadzący aptekę. 
3.Dopuszcza się pracę apteki w wymiarze krótszym niż rozkład godzin pracy aptek określony w ust. 1. Informację
o ograniczonym wymiarze czasu pracy apteki wraz z uzasadnieniem podmiot prowadzący aptekę przekazuje do wiadomości Prezydenta Miasta Płocka oraz Pełnomocnika Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie do spraw kontaktów z organami miasta Płocka, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”. Powyższą informację przekazuje w sytuacji, gdy podejmuje pierwszą i każdą kolejną decyzję o ustaleniu czasu pracy apteki w wymiarze krótszym niż rozkład godzin pracy aptek określony w ust. 1.
4.Podmiot prowadzący aptekę lub kierownik apteki może na okres od 1 do 30 dni zamknąć aptekę lub wprowadzić
ograniczenia w faktycznym czasie pracy apteki, w szczególności w związku ze spisem kontrolnym towarów, nagłą chorobą personelu lub innym zdarzeniem losowym, awarią urządzeń, przeprowadzeniem robót inwestycyjnych lub prac remontowych w aptece i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Pełnomocnika. W sytuacji, gdy z upływem 30 dni apteka nie podejmie pracy co najmniej w wymiarze godzin określonym w ust. 1, podmiot prowadzący aptekę składa informację, o której mowa w ust. 3, w tym informację o przyczynach zamknięcia apteki.   

§ 2

1.W celu zapewnienia dostępności do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni
     wolne od pracy apteki pełnią dyżury rotacyjne zgodnie z opracowanym harmonogramem aptek dyżurujących.
2.Do przyjęcia zobowiązania pełnienia dyżuru wyznacza się wszystkie apteki.
3.Apteka rozpoczyna dyżur w poniedziałek o godzinie 800 i kończy dyżur w poniedziałek kolejnego tygodnia
     o godzinie 800 zabezpieczając w tym okresie dostępność do świadczeń farmaceutycznych przez całą dobę
      i każdego dnia.
4.Harmonogram aptek dyżurujących opracowuje się na okresy roczne, przy czym w harmonogramie termin
rozpoczęcia pierwszego dyżuru wyznacza się na pierwszy poniedziałek m-ca stycznia danego roku kalendarzowego, a termin rozpoczęcia ostatniego dyżuru wyznacza się na ostatni poniedziałek m-ca grudnia tego roku. Harmonogram aptek dyżurujących opracowuje się w taki sposób, że apteki  dyżurujące zabezpieczają ludności dostępność do świadczeń farmaceutycznych w sposób ciągły, każdego dnia w roku i przez całą dobę. 
5.Harmonogram aptek dyżurujących opracowuje Pełnomocnik w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy
i niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta Płocka. W opracowanym harmonogramie aptek dyżurujących Pełnomocnik może dokonać zmian z zachowaniem postanowień ust. 4 i informację o wprowadzonych zmianach niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta Płocka.
6.W sytuacji, gdy w wyniku dokonanych w harmonogramie zmian dostępność do świadczeń farmaceutycznych
w zakresie określonym w ust. 1 nie jest zabezpieczona Prezydent Miasta Płocka wyznacza aptekę, która będzie pełniła dyżur i termin tego dyżuru.    
7.W każdej sytuacji nagłej, gdy dostępność do świadczeń farmaceutycznych w zakresie określonym w ust. 1 nie
jest zabezpieczona Prezydent Miasta Płocka wyznacza aptekę, która będzie pełniła dyżur i termin tego dyżuru.
8.Opracowany harmonogram oraz informację o dokonanych w harmonogramie zmianach zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz przekazuje do kierowników wszystkich aptek i właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej. Upowszechnienie opracowanego harmonogramu oraz informacji o dokonanych w harmonogramie zmianach może także nastąpić w inny sposób zapewniający dostęp podmiotów i osób zainteresowanych do informacji.

§ 3

1.Apteki w swojej siedzibie, w miejscu widocznym umieszczają informację o godzinach swojej pracy.
2.Apteki nie dyżurujące w swojej siedzibie, w miejscu widocznym umieszczają informację o siedzibie apteki dyżurującej oraz telefon kontaktowy do apteki dyżurującej.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 2427/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2004r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Płocka.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 04 stycznia 2010r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

 

 


UZASADNIENIE


W wyniku nowelizacji art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami), dokonanej ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753), określanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie weszło w zakres kompetencji rady powiatu. Przed nowelizacją ww. zadanie realizował zarząd powiatu; niniejsza uchwała zastępuje zasady rozkładu godzin pracy płockich aptek określone Zarządzeniem Nr 2427/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2004r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Płocka.
Art. 94 ust. 1 ustawy stanowi, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń farmaceutycznych również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych określony niniejszą uchwałą uwzględnia rozkład godzin w jakich pracują płockie apteki. Na terenie Płocka funkcjonują 53 apteki ogólnodostępne. Dostępność do świadczeń farmaceutycznych zapewniona jest we wszystkie dni tygodnia od godziny 700 do godziny 2200, w tym również w niedzielę; większość aptek czynna jest w godzinach od 800 do 2000. Dostępność do świadczeń w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy zabezpiecza apteka dyżurująca. Apteki pełnią dyżury tygodniowe zgodnie z opracowanym harmonogramem.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy rada powiatu określa rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych po zasięgnięciu opinii gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. W świetle ww. zapisu ustawy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych określony niniejszą uchwałą został przedłożony do zaopiniowania Pełnomocnikowi Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie do spraw kontaktów z organami miasta Płocka; przedłożony projekt niniejszej uchwały Pełnomocnik zaopiniował pozytywnie. Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania i występowania w imieniu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie we wszystkich sprawach dotyczących prowadzenia aptek na terenie naszego miasta.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 grudnia 2009, godzina 09:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 916
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji