UCHWAŁA NR 60/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie: nadania statutu Centrum Widowiskowo – Sportowemu Jednostka Budżetowa w Płocku.

UCHWAŁA NR 60/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie: nadania statutu Centrum Widowiskowo – Sportowemu Jednostka Budżetowa w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. ”h”, art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i art.41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), art. 4 ust.1, art. 5 ust. 4 oraz art. 42 ust.1, 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, Nr 171, poz. 1208, z 2008 r. Nr 195 poz. 1200, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801 i Nr 226, poz. 1809, z 2010 r. Nr 127, poz.857) i art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 , Nr 257, poz. 1726) oraz § 68 ust 1 i 2, § 59 ust 1 Statutu Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 r. ze zmianami z dnia 28 kwietnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 91 poz. 3271) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
Nadaje się statut  Centrum Widowiskowo -  Sportowemu Jednostka Budżetowa w Płocku, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2
Traci moc Uchwała nr 705/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie nadania statutu Centrum Widowiskowo – Sportowemu Jednostka Budżetowa w Płocku (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 99, poz. 1798). 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 


§ 4
Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


        Przewodnicząca
                      Rady Miasta Płocka


               Elżbieta Gapińska

 

 

STATUT
 CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWEGO -JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

 Rozdział I
 Postanowienia ogólne

§1
Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675 z późn. zm.),
4) ustawy   z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. nr 155, poz. 1298 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504),
8) innych obowiązujących przepisów prawa,
9) niniejszego Statutu.
§2
1.Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa jest jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Płock działającą w formie jednostki budżetowej.
2.Nazwa jednostki budżetowej brzmi: „Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa".
3.Siedziba Centrum Widowiskowo-Sportowego - Jednostki Budżetowej mieści się w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej nr 1.

§3
Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa obejmuje terytorialnym zasięgiem swojego działania Gminę - Miasto Płock.

 

 


Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§4
Celem Centrum Widowiskowo-Sportowego - Jednostki Budżetowej jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Płocka w zakresie upowszechniania kultury poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji programów miejskich, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.

§5
Do zakresu działania Centrum Widowiskowo-Sportowego - Jednostki Budżetowej należy w szczególności:
1) organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
2) organizowanie zawodów sportowych: miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,
3) współpraca z placówkami oświatowymi,
4) prowadzenie sekcji rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży,
5) realizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych i zawodów dla osób niepełnosprawnych,
6) organizowanie imprez widowiskowych oraz kulturalno-rozrywkowych,
7) propagowanie sportowego stylu życia poprzez organizację imprez o charakterze rodzinnym oraz imprez dla amatorów,
8) wykorzystywanie pomieszczeń i terenów na organizację targów, zjazdów, sympozjów, festiwali, kongresów, pokazów, promocji firm i prezentacji produktów, giełd, aukcji, kiermaszy oraz na działalność usługową i sportowo - rekreacyjną,
9) współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi oraz właściwymi instytucjami i organizacjami oraz osobami fizycznymi w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu i form aktywnego wypoczynku,
10) zarządzanie obiektami i urządzeniami oraz dbałość o ich właściwe utrzymanie, modernizację i rozbudowę,
11) wykonywanie innych zadań określonych w planie finansowym lub zleconych przez Prezydenta Miasta Płocka,
12) prowadzenie zadań inwestycyjnych w zakresie określonym w Uchwale Budżetowej Miasta Płocka.

 

 

Rozdział III
Organizacja

§6
1.Centrum Widowiskowo-Sportowym - Jednostką Budżetową kieruje Dyrektor.
2.Dyrektora Centrum Widowiskowo-Sportowego - Jednostki Budżetowej zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka, który jest również jego zwierzchnikiem służbowym.
3.Dyrektor zarządza Centrum Widowiskowo-Sportowym - Jednostką Budżetową jednoosobowo i reprezentuje jednostkę na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
4.Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego - Jednostki Budżetowej jest stroną reprezentującą pracodawcę w sprawach pracowniczych.
5.Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego - Jednostki Budżetowej odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym Statutem, w tym:
a) podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,
b) ustalenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,
c) określenie odpowiednich form organizacyjnych i metod pracy,
d) sporządzanie analiz, sprawozdań, w tym finansowo - rzeczowych, związanych z zakresem realizowanych zadań                       
                                                                 
§7
Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum Widowiskowo-Sportowego - Jednostki Budżetowej określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Płocka.


 Rozdział IV
 Finanse

§8
1.Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej Miasta Płocka na dany rok.
2.Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa finansowane jest ze środków budżetu Miasta Płocka oraz z innych źródeł.

 

§9
1.Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa prowadzi wyodrębnioną ewidencję środków trwałych będących w dyspozycji jednostki.
2.Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia środków trwałych o wartości początkowej do 3.500zł podejmuje samodzielnie Dyrektor, w pozostałych wypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka.
3.Decyzje w sprawie ulepszenia budynków, budowli i innych środków trwałych podejmuje samodzielnie Dyrektor, o ile wydatki na te ulepszenia nie przekraczają kwoty 3.500 zł, w pozostałych wypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka.
4.Środki trwałe wytworzone lub nabyte w ramach zadań inwestycyjnych i zakupów prowadzonych przez Miasto Płock będą administrowane przez Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostkę Budżetową po ich formalnym przekazaniu i wprowadzeniu do ewidencji.

§10
1.Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa jest samodzielnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada własny numer identyfikacji podatkowej i samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym.
2.Rozliczenia wzajemne z Miastem Płock i jego jednostkami organizacyjnymi dotyczące czynności wymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług odbywają się w trybie przewidzianym dla podatników tego podatku.

§11
1.Wydatki Centrum Widowiskowo-Sportowego - Jednostki Budżetowej realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów prawnych.
2.Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.
3.Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa sporządza sprawozdanie finansowe oraz budżetowe i terminowo przesyła do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.

§12
1.Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa samodzielnie realizuje zadania wynikające z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
2.Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa - na wniosek Dyrektora - Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostkę Budżetową. Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.
3.Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników jednostki, jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.

Rozdział V  
Postanowienia końcowe

§13
Zmiany postanowień Statutu wymagają podjęcia uchwały przez Radę Miasta Płocka.

§14
Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych w uchwale.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 23 lutego 2011, godzina 13:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 534
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji