UCHWAŁA Nr 341/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie: zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2008 roku zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

UCHWAŁA Nr 341/XXIV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie: zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w  2008 roku zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
 

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 13 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2008 roku zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Treść porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E :


W wyniku rozpatrzenia wniosku w sprawie realizacji przez Miasto Płock zadań edukacyjnych w ramach rządowego “Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”  na rok 2008 Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało dotację w wysokości 5 500 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich z terenu miasta Płocka. Realizatorem zadania będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gminy mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji, natomiast do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia tych zadań, stąd też przedstawiamy niniejszy projekt uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 maja 2008, godzina 13:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 324
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji