UCHWAŁA NR 91/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.


UCHWAŁA NR 91/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku


zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca    2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113), art. 223  ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i nr 257, poz. 1726) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, zmienionej uchwałą nr 47/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się punkt 13 w brzmieniu:
„13) wpłaty za wynajem środków transportu,”,
2) w § 2 dodaje się punkt 14 w brzmieniu:
„14) wpłaty za pobyt w schronisku młodzieżowym.”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca   
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska


UZASADNIENIE


 Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z ww. artykułem Rada Miasta Płocka w dniu 29 czerwca 2010 roku podjęła uchwałę nr 768/LIII/10 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, zmienioną uchwałą nr 47/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 r.
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, proponuje się rozszerzenie katalogu źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku o dochody z tytułu wynajmu środków transportu oraz o dochody za pobyt w schronisku młodzieżowym działającym w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 135
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji