Uchwała Nr 756/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian do Uchwały Nr 526/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku.

UCHWAŁA NR 756/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie  zmian do Uchwały Nr 526/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, zm. przen. Dz.U. z 2006r. Nr 143, poz. 1032 i Nr 191, poz. 1410, Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707), art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2009r. Nr 219, poz. 1706) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) –  Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1
W Statucie Żłobka Miejskiego Nr 1 w Płocku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 526/XXXVII/09  Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r.  w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku wprowadza się następujące zmiany:
1)§ 1 ust. 1 pkt c) Statutu otrzymuje brzmienie:
„ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),”;
2)§ 12 ust. 1 pkt a) Statutu otrzymuje brzmienie:
„rodziców, którzy pracują zawodowo i / lub uczą się / studiują w trybie dziennym,”;
3)w § 14 pkt 1 Statutu wyrazy „osoby dorosłe” zastępuje się wyrazami „osoby pełnoletnie”;
4)rozdział VI Statutu otrzymuje brzmienie:
„Rozdział VI
Zasady gospodarki finansowej Żłobka.

§ 17

Obsługa finansowo-księgowa Żłobka prowadzona jest przez Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku.

§ 18

1.Środki finansowe na działalność Żłobka pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł.
2.Żłobek prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez kierownika Żłobka, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
3.Wszelkie wpływy uzyskane przez Żłobek stanowią dochody budżetu Miasta Płocka, z wyjątkiem  wpływów na utworzony przez Żłobek wydzielony rachunek dochodów własnych, który funkcjonuje na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2010r.
4.Wydatki Żłobka realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.
5.Żłobek prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych oraz zakładów opieki zdrowotnej.  
6.Sprawozdania finansowe i budżetowe Żłobka sporządza główny księgowy Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku i podpisuje kierownik Żłobka. Ww. sprawozdania Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku przekazuje terminowo do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.

§ 19

1.Majątek Żłobka jest mieniem komunalnym Miasta.
2.Żłobek prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w dyspozycji Żłobka.
3.Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3 500,00 zł podejmuje samodzielnie kierownik Żłobka, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka.

§ 20

1.Aparatura i sprzęt medyczny kupowana i przyjmowana przez Żłobek w ramach darowizny, winny odpowiadać możliwie najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, technicznej oraz nie mogą ze względu na ich technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
2.Przyjęcie przez Żłobek darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić pod warunkiem, że:
a) przedmiot darowizny nie jest obciążony prawami osób trzecich,
b) dostępne są dokumenty potwierdzające stan techniczny aparatury lub sprzętu medycznego,
c) przez  kierownika  Żłobka  sporządzona  została  ocena  warunków  wykorzystania  darowanej aparatury lub sprzętu medycznego przez Żłobek,
d) przedmiot darowizny jest dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii  Europejskiej oraz posiada wszelkie wymagane prawem certyfikaty, świadectwa, atesty,
e) umowa darowizny nie ma charakteru umowy wiązanej,
f) umowa darowizny zostanie zawarta pomiędzy kierownikiem Żłobka a darczyńcą,
g) przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych i fizycznych.
3.Zakup aparatury lub sprzętu medycznego może być dokonany jeżeli taki zakup uzasadniają potrzeby statutowe Żłobka.
4.Zakup aparatury lub sprzętu medycznego winien być zgodny z zakresem udzielanych przez Żłobek świadczeń oraz z możliwościami techniczno-organizacyjnymi Żłobka w zakresie korzystania z zakupionej aparatury lub sprzętu medycznego.

§ 21

1.Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa – na wniosek kierownika Żłobka – Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez Żłobek.
2.Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.
3.Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Żłobka, jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.

§ 22

Kontrolę działalności, kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem Miasta Płocka  oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy. ”;
5)w § 23 Statutu dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku wykonuje dla Żłobka również obsługę prawną oraz część zadań w szczególności z zakresu spraw kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, w ramach posiadanych środków, etatów i w zakresie określonym statutem Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku.”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Przewodniczący   
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 526/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku został nadany statut. Zmiany w Statucie Żłobka wprowadzane niniejszą uchwałą wynikają w szczególności z konieczności dostosowania postanowień Statutu do przepisów nowej ustawy o finansach publicznych – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Zgodnie bowiem z art. 105 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) statuty nadane jednostkom budżetowym na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy, przy czym na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek dostosowania statutów jednostek budżetowych do nowych przepisów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Ponadto niniejszą uchwałą doprecyzowane zostają zapisy Statutu Żłobka dotyczące następujących kwestii:
przyjmowania do Żłobka dzieci, których chociaż jedno z rodziców nie pracuje zawodowo, gdzie proponuje się rozszerzenie dotychczasowego zapisu § 12 ust. 1 Statutu i przyjmowanie ww. dzieci w sytuacji występowania wolnych miejsc w Żłobku i po zrealizowaniu równorzędnych kart zgłoszenia do Żłobka m.in. dzieci, których rodzice uczą się / studiują w trybie dziennym;
przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka przez upoważnione przez rodziców dziecka osoby, gdzie w § 14 pkt 1 Statutu proponuje się użycie sformułowania, iż muszą to być „osoby pełnoletnie”, ponieważ uzyskanie pełnoletności jest uregulowane w art. 10  § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.  - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Ponadto z rozdziału VI Statutu Żłobka - określającego zasady gospodarki finansowej Żłobka, wyjęte zostają postanowienia Statutu regulujące wykonywanie przez Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku dla Żłobka obsługi prawnej oraz części zadań w szczególności z zakresu spraw kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, w ramach posiadanych środków, etatów i w zakresie określonym statutem Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku i przeniesione do rozdziału VII Statutu Żłobka „Postanowienia końcowe”.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 08:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 486
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji