UCHWAŁA NR 496/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem ich zwrotu.

UCHWAŁA NR 496/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem ich zwrotu.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r.ze zmianami Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z 2004r.), art. 4 ust. 1       i  art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 ze zmianami Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 499, Dz. U. z 2002r. Nr 74 poz. 676, Dz. U. z 2002r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003r. Nr 65 poz. 595) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1.Osobom i rodzinom, o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. ze zmianami Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z 2004r.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy, usługi lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na usługi lub pomoc rzeczową.
2.Dochód rodziny będzie obliczany zgodnie z zapisami art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 2

1.Zwrotowi podlegają wydatki poniesione na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki
    okresowe i zasiłki celowe:
1)  w całości, jeżeli:
a)dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
b)dochód na osobę w rodzinie przekracza 200%  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
2)  w części, jeżeli:
a)dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
b)dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200%  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
2. Określenie części wydatków podlegających zwrotowi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 uzależnione jest od wysokości udzielonej pomocy oraz wielkości przekroczenia kryterium dochodowego.

§ 3

1. Można odstąpić od żądania zwrotu wydatków, o których mowa
      w § 2 w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, jeśli:
1) osoba lub rodzina, której udzielono pomocy ponosi wydatki na leczenie
i rehabilitację - własne lub osób chorych w rodzinie w takiej wysokości, że dochód po odliczeniu tych wydatków nie będzie przekraczał kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej lub
2) dochód po odliczeniu wydatków poniesionych na dożywianie dziecka
w szkole oraz ośrodku wsparcia nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4

1.Zwrot wydatków na świadczenia określone w § 1 następuje jednorazowo lub w ratach miesięcznych.
2.Jednorazowy zwrot wydatków następuje nie wcześniej niż w miesiącu następnym od momentu przyznania świadczenia.
3.Początek spłaty wydatków ustalonych w ratach następuje nie wcześniej niż po upływie miesiąca od przyznania świadczenia.
4.Częściowy lub całkowity zwrot wydatków może być dokonany w ratach nie później niż w okresie 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego od przyznania świadczenia.

§ 5

Świadczenia pieniężne lub niepieniężne określone postanowieniami
§ 1 przyznawane są na mocy decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku określającej okres na jaki świadczenie zostało przyznane, wysokość świadczenia, wysokość wydatków podlegających zwrotowi i sposób ich zwrotu.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr 991/LXIII/98 z dnia 21 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi lecznicze, pomoc rzeczową i zasiłki celowe.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 8

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 09:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 224
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji