UCHWAŁA NR 702/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

UCHWAŁA NR 702/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Płocka postanawia: 

§ 1

W załączniku do uchwały Nr 603/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189, poz. 5269) wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ust. 1. Organ prowadzący składa w ZJO wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, przy czym jeżeli organ prowadzący korzysta z dotacji w danym roku budżetowym, składa wniosek o udzielenie dotacji w kolejnym roku budżetowym tylko w przypadku zmiany danych”.

2/ §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ust. 2. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący placówkę składa w ZJO informację o:
a) faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju  placówki, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest miesięczna część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu,
b)uczniach obejmującą imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania lub zameldowania w systemie elektronicznym wskazanym przez UMP, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca”.

 

§ 2

Postanowienia § 1 pkt 1 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, mają zastosowanie do dotacji należnych placówkom od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

 

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Zasady i tryb przyznawania dotacji dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne lub prawne w Płocku regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały nr 603/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Proponowane w niniejszej uchwale zmiany uchwały nr 603/XLII/09 mają na celu:
c)uproszczenie procedury przez rezygnację z corocznego obowiązku składania w terminie do 30 września wniosku o udzielenie dotacji zawierającego  informację o planowanej liczbie uczniów w odniesieniu do szkół i placówek, które są już dotowane. Wniosek ten nadal będą składać szkoły nowo uruchomione lub wszystkie szkoły w przypadku zmiany danych dotyczących szkoły lub organu prowadzącego. Dane o liczbie uczniów szkół aktualnie dotowanych (w miesiącach poprzedzających wrzesień) są w posiadaniu organu dotującego, w związku z obowiązkiem składania informacji miesięcznych,
d)w związku z planowanym wdrożeniem elektronicznego sytemu ewidencji uczniów w szkołach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne lub prawne niezbędne jest dokonanie zmian w cytowanej uchwale zobowiązujących organy prowadzące te szkoły do ewidencji odpowiednich danych o uczniach w wybranym przez Urząd Miasta Płocka systemie informatycznym oraz udostępniania tych danych organowi dotującemu. Dzięki wprowadzeniu tej szczegółowej ewidencji możliwe będzie sprawdzenie, czy ci sami uczniowie nie są zapisani do kilku różnych szkół bądź placówek.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 29 kwietnia 2010, godzina 17:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 177
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji