Uchwała Nr 443/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Piotra Gugi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

 
Uchwała Nr 443/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu Piotra Gugi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 26 września 2003r. przez Piotra Gugę, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest dotyczący kwestionowania sposobu zagospodarowania wolnych terenów na obszarze objętym przedmiotowym planem i przeznaczenia ich w większości pod zabudowę, z pominięciem wyznaczenia ogólnodostępnych terenów zieleni, sportu, rekreacji i placów zabaw – odrzucić w całości.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


        
UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.

W dniu 26.09.2003r. Pan Piotr Guga złożył do Urzędu Miasta Płocka pismo z uwagami do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku. W przedmiotowym piśmie wnoszący kwestionuje sposób zagospodarowania wolnych terenów na obszarze objętym przedmiotowym planem i przeznaczenie ich w większości pod zabudowę z pominięciem wyznaczenia ogólnodostępnych terenów zieleni, sportu, rekreacji i placów zabaw.


Po analizie treści w/w pisma zostało ono uznane jako protest do przedmiotowego projektu planu.


Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt.8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem Nr 1100/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. postanowił o jego nieuwzględnieniu.

W projekcie planu wyznaczono zarówno tereny przewidziane pod zabudowę, która stanowić będzie uzupełnienie istniejących struktur przestrzennych (usługi, mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne) jak i tereny zieleni i usług sportu służące rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców osiedla.
Tereny zieleni tworzą:
zieleń urządzona w formie: skwerów położonych wewnątrz zespołów mieszkaniowych (tereny oznaczone na rysunku projektu planu symbolami: 2ZP, 4ZP, 5ZP);
zieleń towarzysząca ciągom pieszym prowadzonym wzdłuż jaru rzeki Rosicy i cieku Małej Rosicy oraz parku leśnego. System ciągów pieszych i spacerowo – rowerowych zapewnia dogodne połączenie terenów mieszkaniowych z w/w terenami;
zieleń naturalna w jarach rzeki Rosicy oraz cieku Małej Rosicy.
Ponadto w projekcie planu wyznaczono tereny usług sportu oznaczone symbolami 1US, 2US, które mogą być zagospodarowane w formie obiektów kubaturowych lub terenowych urządzeń sportowych (boisk).

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest winien być odrzucony w całości.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 929
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 25 marca 2004, godzina 08:44
  • Historia aktualizacji

  • 25 marca 2004, godzina 08:44 Aktualizacja danych