projekty uchwał
Sesja L

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka

zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 grudnia 2005r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się L Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad L Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wręczenie Medalu „Pro Memoria” dla Urzędu Miasta Płocka.
3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1. Uchwalenie budżetu miasta Płocka na 2006 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz uzasadnieniem przez Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
b) odczytanie wniosków i opinii Komisji stałych wraz z opinią Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta Płocka w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uwag i wniosków Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami.

2.Podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku oraz Uchwałą Nr 850/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku,

2) zmian w budżecie miasta Płocka na 2005 rok,

3) wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,

4) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2006,

5) zmiany Uchwały Nr 180/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku na potrzeby organizacji pozarządowych działających na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz uchylenia Uchwały Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do współpracy z organizacjami pozarządowymi,

6) przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

7) przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2006 rok”,

8) uchylenia Uchwały Nr 638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Górna” położonego pomiędzy: ul.Górną, ul. Wodną, ul.Graniczną, projektowaną drogą zbiorczą obszarową – Zo, projektowaną trasą mostową Gt, rzeką Wisłą, ul. Słoneczną, ul. Południową, jarem, Uchwały Nr 804/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 1996 roku oraz Uchwały Nr 1072/LXVII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 804/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku,

9) zmiany Uchwały Nr 510/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku,

10) zmiany Statutu Miasta Płocka,
- załącznik

11) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do października 2006 roku,
- załącznik

12) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do października 2006 roku,

13) stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Miejskiej Komisji Wyborczej.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

6.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
7.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi na interpelacje.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miasta Płocka.

Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 19 grudnia 2005, godzina 13:06)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 011
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 21 grudnia 2005, godzina 13:55
 • Historia aktualizacji

 • 21 grudnia 2005, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2005, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2005, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2005, godzina 13:08 Aktualizacja danych