Uchwała Nr 324/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003 roku
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła II i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku.

Uchwała Nr 324/XVII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2003 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła II i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku.

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwały 102/VIII/03 Rady Miasta Płocka
z dnia 25 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2003 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.


Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła II
i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku, zgodnie z załącznikiem nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.


W planie miejscowym, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały określić:
1)przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych;
8)szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9)szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
10)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.


Jako źródło finansowania ustalić Budżet Miasta Płocka na 2003 rok, Dział. 710, Rozdział 71004 § 4300, Zadanie Nr 01/WUGI/G – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-nego – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w Budżetach Miasta Płocka na lata następne.


§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 484/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: projektowana 41KD, Jana Pawła II, Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku.

§ 5.


Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 393
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji