UCHWAŁA NR 226/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2012 – 2015.

UCHWAŁA NR 226/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2012 – 2015.

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 34, poz. 304, Nr 273, poz. 2703 i 2702, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 169, poz. 1413, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i 1410, Nr 131, poz. 1102, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 138, poz. 976, Nr 136, poz. 959, Nr 230, poz. 1698, Nr 64, poz. 433, z 2008 r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 26, poz. 157, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, Nr 178, poz. 1375, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 205, poz. 1364, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1
Na ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2012 – 2015 wybrano następujące osoby:
Barucha Iromina
Bębenkowska Ewa Helena
Gonta Urszula Halina
Kijek Teresa
Miecznikowski Remigiusz Kazimierz
Wernikiewicz Zofia Marianna
Zarębska Janina Emilia
Zimoń Jadwiga.


§ 2
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

 

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 12:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 605
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 27 października 2011, godzina 12:57
  • Historia aktualizacji

  • 27 października 2011, godzina 12:57 Aktualizacja danych