UCHWAŁA NR 39/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi prof. Stanisławowi Wielgusowi.

UCHWAŁA NR 39/IV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi prof. Stanisławowi Wielgusowi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)   i  § 13 ust. 2 pkt. 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r. Nr 82, poz. 2708, Nr 156, poz. 6121) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Nadaje się Godność „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi prof. Stanisławowi Wielgusowi Metropolicie Warszawskiemu za działalność na rzecz podnoszenia wiedzy,  kultury i filozofii chrześcijańskiej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 15:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 679
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji