UCHWAŁA NR 323/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy na przebudowę ulicy Gałczyńskiego w Płocku oraz na monitoring konstrukcji mostu podwieszonego przez rzekę Wisłę w Płocku.

UCHWAŁA NR 323/XXII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy na przebudowę ulicy Gałczyńskiego w Płocku oraz na monitoring konstrukcji mostu  podwieszonego przez rzekę Wisłę w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, w związku z pkt 10 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Płock - Miejski Zarząd Dróg umów, których przedmiotem jest:
1. przebudowa ulicy Gałczyńskiego w Płocku oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a) w 2008 roku – 1.700.000,00 zł. (jeden milion siedemset tysięcy złotych),
b) w 2009 roku – 2.840.000,00 zł. (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych),
2.monitoring konstrukcji mostu podwieszonego przez rzekę Wisłę w Płocku oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2008 roku – 15.000,00 zł. (piętnaście tysięcy złotych),
b)w 2009 roku – 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych).

§ 2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok: dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg w Płocku oraz Budżet Miasta Płocka na 2009 rok.

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Miejski Zarząd Dróg umów dotyczących  przebudowy ulicy Gałczyńskiego oraz monitoringu konstrukcji mostu podwieszonego przez rzekę Wisłę w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej wysokość zaangażowanych środków w poszczególnych latach. Wartość planowanych inwestycji wynosi 4.560.000,00 zł. (w roku 2008 – 1.715.000,00 zł. w roku 2009 – 2.845.000,00 zł.). Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 20 marca 2008, godzina 14:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 037
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji