U C H W A Ł A Nr 95/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie: powołania składu osobowego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu mienia komunalnego.
U C H W A Ł A Nr 95/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2003 rokuw sprawie: powołania składu osobowego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
do przeprowadzenia spisu mienia komunalnego.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10.05.1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz.191 z 1990 r., ze zm. z 1990r. Dz. U. Nr 43, poz. 253, Dz. U. Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Dz. U. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Dz. U. Nr 6 poz. 20, z 1993 r. Dz. U. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Dz. U. Nr 1 poz. 3, Dz. U. Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Dz. U. Nr 23, poz. 102, Dz. U. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Dz. U. Nr 9, poz.43), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) Rada Miasta Płocka postanawia :

§ 1

1. Powołać doraźną Komisję Inwentaryzacyjną w składzie :
1) Pani Bożena Musiał
2) Pan Jacek Jasion
3) Pan Lech Latarski
4) Pan Jerzy Seweryniak


§ 2

Zadaniem doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej będzie dokonywanie spisu mienia Skarbu Państwa podlegającego przejęciu na rzecz Gminy Płock.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 510
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji