U C H W A Ł A Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową Izba Wytrzeźwień w Płocku.
U C H W A Ł A Nr 90/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2003 roku


w sprawie zmiany uchwały nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową Izba Wytrzeźwień w Płocku.


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2) i art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z art. 39 ustawy z 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. 2002.147.1231; 2002.167.1372 ; 2001.128.1401) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2000.62.718; 2001.46.499; 2002.74.676; 2002.113.984) Rada Miasta postanawia:

§ 1
W uchwale Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. nr 285/XIV/99 w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową – Izba Wytrzeźwień w Płocku zmienia się załącznik nr 1 do wyżej wymienionej uchwały i nadaje mu się treść w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej opublikowania.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 476
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji