UCHWAŁA Nr 438/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie: udzielenia poręczenia dla Wisły Płock S.A. z siedzibą w Płocku z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Rynex Spółce z o.o.

UCHWAŁA Nr 438/XXX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2008 roku

w sprawie:  udzielenia poręczenia dla Wisły Płock S.A. z siedzibą w Płocku z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Rynex Spółce z o.o.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz 2008 r. Nr 180, poz.1111)  oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,  poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz.1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz.1208) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Miasta upoważnia Prezydenta Miasta do poręczenia według prawa cywilnego spłaty pożyczki w wysokości 2.000.000 (dwa miliony) złotych wraz z odsetkami, tj. do łącznej kwoty 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) złotych, zaciągniętej przez Wisłę Płock S.A. z siedzibą w Płocku, udzielonej przez Rynex Spółkę z o.o. z siedzibą w Płocku, na finansowanie działalności Spółki w związku z koniecznością wdrożenia programu naprawczego.
2. Poręczenie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1, do dnia 30 listopada 2009 roku.

§ 2
Spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia następować będzie z dochodów miasta, z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3
Uchwała niniejsza stanowi podstawę do dokonania stosownych zapisów w uchwale budżetowej na 2009 rok.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E


W związku z zaistniałą potrzebą udzielenia wsparcia finansowego dla Spółki Wisła Płock S.A., niezbędnego dla wdrożenia programu naprawczego, Spółka Rynex Sp. z o. o.  wyraziła aprobatę  dla propozycji udzielenia pożyczki w kwocie 2 000 000, 00 zł, określając jednocześnie istotne warunki jej udzielenia, tj:
- termin spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę  do 30 listopada 2009 roku,
- wysokość oprocentowania pożyczki: 12 % w skali roku,
- udzielenie poręczenia Gminy – Miasto Płock dla Spółki Wisła Płock S.A.    
Wobec powyższej propozycji Spółka Wisła Płock S.A. wnioskuje o udzielenie poręczenia finansowego do łącznej wysokości 2 240 000, 00 zł z tytułu pożyczki /wraz z należnymi odsetkami/.    
W projekcie uchwały proponuje się upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do udzielenia poręczenia według prawa cywilnego do łącznej kwoty 2 240 000, 00 zł.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 11 grudnia 2008, godzina 12:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 156
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji