UCHWAŁA NR 533/XXXI/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku
w sprawie skargi Panów Józefa Letkiego i Jakuba Koźluka z dnia 20 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR 533/XXXI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2013 roku 

w sprawie skargi Panów Józefa Letkiego i  Jakuba  Koźluka   z  dnia  20  listopada
2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281 i z 2012 r. 567) i art. 223, 231 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1.
Uznać się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Panów Józefa Letkiego i Jakuba Koźluka zam. w Płocku z dnia 20 listopada 2012 roku, dotyczącej przeprowadzenia remontu budynku nr 6 przy placu Obrońców Warszawy w Płocku  - wskazując jednocześnie, że właściwą w sprawie jest Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy placu Obrońców Warszawy nr 6 w Płocku.

§ 2.
Skargę opisaną w § 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                          Przewodniczący
                                                          Rady Miasta Płocka


       Artur Jaroszewski

 

UZASADNIENIE
 
Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka, Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Panów Józefa Letkiego i Jakuba Koźluka zam. w Płocku z dnia 20 listopada 2012 roku, (przesłanej do rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego przy piśmie WK-III.1411.215.2012.KP z dnia 27 listopada 2012 r.) dotyczącej przeprowadzenia remontu budynku nr 6 przy placu Obrońców Warszawy w Płocku.

W celu należytego wyjaśnienia sprawy podczas posiedzenia Komisji w dniu 10 grudnia 2012 r. stanowisko Urzędu dotyczące niniejszej skargi, przedstawiła Kierownik Biura Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa Urzędu Miasta Płocka.

Ponadto Komisja pismem z dnia 11 grudnia 2012 r. zwróciła się do Prezydenta Miasta Płocka o udzielenie informacji, dotyczącej działań podejmowanych przez służby miejskie w zakresie przeprowadzenia remontu budynku nr 6 przy pl. Obrońców Warszawy. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2013 r. zapoznała się z informacjami przedstawionymi w tej sprawie przez Zastępcę Prezydenta Miasta w piśmie z dnia 19 grudnia 2012 r. oraz z informacjami uzupełniającymi, przedstawionymi na posiedzeniu w dniu 14 stycznia br.

Z przedstawionych Komisji informacji wynika, że w budynku nr 6 przy placu Obrońców Warszawy jest 16 lokali, w tym są dwa pustostany, dwa lokale użytkowe zajęte przez Prokuraturę. Pozostałe lokale mają funkcję mieszkalną. Na dzień złożenia skargi  administratorem tych lokali był Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Płocku. Toczyło się już wówczas postępowanie o sprzedaż na rzecz osób fizycznych - najemców tych lokali, na ich wniosek. Administrator w tym czasie wykonywał doraźne naprawy i usuwał awarie.
W dniu 19 grudnia 2012 roku Prezydent Miasta Płocka dokonał sprzedaży siedmiu lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Stąd też zmienił się tak stan faktyczny jak i stan prawny w przedmiotowej sprawie. Albowiem zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali z chwilą sprzedania pierwszego mieszkania osobie fizycznej, powstała wspólnota mieszkaniowa, o czym stanowi art. 20 tej ustawy. Stąd też zgodnie z pozostałymi postanowieniami cytowanej ustawy, a w szczególności z art. 21 i 27, to Wspólnota przejęła obowiązek dbania o mienie wspólne jakim jest m.in. pokrycie dachu, schody, elewacja itp. Członkami tej Wspólnoty są także skarżący Pan Józef Letki i Pan Jakub Koźluk, którzy wykupili swoje lokale w tym budynku. Zarząd nieruchomością wspólną nie należy już do gminy, a do Wspólnoty tej nieruchomości. Rada Miasta Płocka nie jest właściwa do rozpatrzenia tej skargi, stąd przygotowany projekt uchwały.

W wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2013 r. Komisja uznała, że  Rada Miasta nie jest właściwa do rozpatrzenia tej skargi - wskazując jednocześnie, że właściwym w sprawie jest  Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy placu Obrońców Warszawy nr 6 w Płocku.

Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach  10 grudnia 2012 r. i 14 stycznia 2013 r.
 

 

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 30 stycznia 2013, godzina 10:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 868
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji