Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 612/XXXIV/04
ROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PŁOCKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK


Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr  612/XXXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 7 grudnia 2004 roku


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PŁOCKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE MIASTA PŁOCKA
NA 2005 ROK

WSTĘP

Istnienie i działalność organizacji pozarządowych jest świadectwem dużej aktywności społeczności lokalnej i ma znaczący wpływ na jej integrację. Czynny udział osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie, zaspokajaniu potrzeb różnych grup społecznych i realizacji indywidualnych zainteresowań mieszkańców oraz ich uczestnictwu w życiu publicznym.

Miasto Płock od wielu lat ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie. W zależności od swoich zadań statutowych organizacje te prowadzą działalność m.in. w zakresie wszechstronnej pomocy mieszkańcom, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania kultury, sportu, aktywnego spędzania wolnego czasu, ochrony środowiska itd. Wspierają również samorząd w realizacji zadań własnych i zleconych Gminy poprzez identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb oraz rozwiązywanie problemów jej mieszkańców.

Celem programu jest określenie zasad współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie w zakresie realizacji zadań własnych Gminy.


Postanowienia ogólne

§  1

Program współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie, zwany w dalszej części “Programem” stanowi element polityki społecznej i gospodarczej Miasta.

§  2

Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Płock – miasto na prawach powiatu.
2. Prezydencie lub Urzędzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Prezydenta Miasta Płocka albo Urząd Miasta Płocka.
3. Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3, ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
4. Zadaniach własnych – należy przez to rozumieć zadania publiczne określone w Ustawie o samorządzie gminnym i Ustawie o samorządzie powiatowym.  
5. Zadaniach priorytetowych – należy przez to rozumieć zadania z zakresu zadań własnych Miasta o szczególnym znaczeniu dla właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego Płocka, zmierzające do rozwiązywania problemów społecznych,  które mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe.
6. Dotacjach – należy przez to rozumieć dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne zgodne z celami priorytetowymi w rozumieniu art. 118  Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

§  3

1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań określonych  w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności zadań w zakresie:
a) pomocy społecznej,
b) działalności charytatywnej,
c) ochrony i promocji zdrowia,
d) polityki prorodzinnej,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
h) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
i) kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego,
j) sportu, turystyki i rekreacji,
k) ekologii i ochrony środowiska,
l) działalności na rzecz demokracji lokalnej,
m) działania na rzecz integracji europejskiej,
n) przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych skutków,
o) promocji i organizacji wolontariatu.
2. Uregulowania w zakresie zadań innych niż wymienione w ust. 1 ujęte zostały w Uchwale Nr 430/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom realizującym zadania miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 341/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003r.

§  4

Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez te organizacje działalności na terenie miasta Płocka i na rzecz jego mieszkańców.

   
§  5

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi jest zadaniem priorytetowym zrównoważonego rozwoju społecznego zmierzającego do kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

§  6

1. Program ma na celu realizację zadań własnych Miasta o szczególnej ważności dla właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Płocka, zmierzających do rozwiązywania istniejących problemów społecznych.

2. Realizacja szeregu zadań Miasta Płocka przez organizacje pozarządowe odbywać się będzie również w ramach szczegółowych, wyspecjalizowanych programów m.in.: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r., Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na 2005r.

§  7

Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi są m.in.:
1. Realizacja zadań własnych Miasta określonych stosownymi ustawami.
2. Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonalnych na rzecz społeczności lokalnych.
3. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych
4. Udział zainteresowanych organizacji pozarządowych przy tworzeniu programu współpracy.
5. Otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd.

§  8

Zadania priorytetowe Miasta Płocka

I. W zakresie działania Biura Funduszy i Informacji Europejskiej:
1. Działania w zakresie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
2. Działania informacyjno-konsultacyjne w powyższym zakresie.

II. W zakresie działania Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą:
 Działania na rzecz promocji Miasta.

III. W zakresie działania Funduszu Grantowego dla Płocka:
Realizacja zadań zgodnie z założeniami wymienionymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

IV. W zakresie działania Oddziału Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji:
1. Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej we wszystkich środowiskach społecznych.
2. Aktywizowanie stowarzyszeń i klubów na rzecz edukacji sportowej dzieci i młodzieży.
3. Współdziałanie w zakresie rozwoju i promocji kultury fizycznej.
4. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
5. Upowszechnianie kultury we wszystkich środowiskach społecznych.
6. Wspieranie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej oraz promocja walorów turystycznych regionu.

V. W zakresie działania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych:
1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, a w szczególności organizacja grup samopomocowych, grup wsparcia, zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
2. Rehabilitacja prowadzona na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Pomoc rodzinie z osobą niepełnosprawną.
4. Działania na rzecz kształtowania właściwych postaw i zachowań wśród mieszkańców Miasta sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

VI. W zakresie działania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:
1. Działania na rzecz aktywizacji i poprawy warunków życia osób starszych i samotnych.
2. Prowadzenie opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi w stanach terminalnych i wsparcia dla rodzin tych osób.
3. Edukacja społeczeństwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; propagowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
4. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
5. Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień, skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.
6. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom.
7. Zapewnienie mieszkańcom Płocka bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego.
8. Pomoc Centrum Wolontariatu w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

VII. W zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku:
1. Udzielanie pomocy rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny poprzez:
a) organizowanie placówek wsparcia dziennego,
b)  edukowanie rodziców w zakresie realizowania przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci,
c)  organizowanie czasu wolnego dla młodzieży dorastającej w celu zapobiegania przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi,
d)  propagowanie idei tworzenia form opieki zastępczej.
2. Wspieranie osób i rodzin znajdujących się w kryzysie poprzez:
a) zapewnienie schronienia ofiarom przemocy domowej,
b) udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach przeciw przemocy,
c) konsultacje na temat sytuacji osób i rodzin znajdujących się w kryzysie i możliwości rozwiązania ich problemów w ramach tzw. koalicji lokalnej.
3. Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
4. Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym i samotnym.
5. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez:
a) organizowanie w środowisku placówek wsparcia i prowadzenie programów usamodzielnienia życiowego tych osób,
b) współtworzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych, samotnych.

VIII. W zakresie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
- Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz wprowadzenia nowego systemu segregacji odpadów na mokre i suche.

IX. W zakresie działania Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru:
- Działania na rzecz ochrony substancji zabytkowej Miasta, szczególnie zachowania jej wartości kulturowej.

X. W zakresie działania Pełnomocnika Do Spraw Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia:
1. Promocja gospodarcza regionu płockiego.
2. Wspomaganie małej i średniej przedsiębiorczości.
3. Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków.

Formy współpracy

§ 9

Współpraca Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy  i pozafinansowy.
Współpraca, o której mowa ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§  10

Współpraca pozafinansowa może odbywać się w szczególności w formach:
a) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
b) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
c) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Miasta Płocka i przedstawicieli Urzędu,
d) pomocy Miasta Płocka w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe lokalu wykorzystywanego na ich działalność statutową,
e) udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta poprzez opiniowanie wniosków, udzielanie rekomendacji, itp.,
f) działania na rzecz instytucjonalnego wzmocnienia organizacji pozarządowych w formie organizacji szkoleń, konferencji, konsultacji itp.,
g) nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń, sal itp., będących w dyspozycji Urzędu  organizacjom pozarządowym na organizowane przez nie spotkania okolicznościowe.

§  11

Realizacja zadań wymienionych w § 3 poprzez formy określone w § 10 dokonywana jest przez wydziały merytoryczne. 

§ 12

Współpraca finansowa polega na udzielaniu organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań własnych w następujących formach:
1) powierzania wykonywania zadań własnych Miasta wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,
2) wspierania wykonywania zadań własnych Miasta wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji.

§ 13

Formy realizacji zadań własnych Miasta, o których mowa w § 12, mogą być realizowane m.in. poprzez:
1) udzielanie dotacji na realizację zadań własnych Miasta przez organizacje pozarządowe w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta;
2) zlecanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na zasadach i w trybie określonych w ustawie o pomocy społecznej;
3) zlecanie zadań w sposób inny niż wymieniony w ust. 1 i ust. 2, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności przez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.  

§ 14

Tryb ogłaszania i przeprowadzania konkursów oraz powoływania komisji konkursowych każdorazowo określa Prezydent w drodze stosownych zarządzeń.


Postanowienia końcowe

§ 15

Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy wystąpić do Prezydenta z ofertą realizacji zadań własnych Miasta, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez inną organizację pozarządową lub Urząd.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezydent ma obowiązek rozważenia celowości realizacji danego zadania własnego Miasta przez organizację pozarządową.
Przy rozpatrywaniu złożonej przez organizację pozarządową oferty Prezydent bierze pod uwagę:
- zgodność oferty z zadaniami priorytetowymi Miasta, o których mowa w § 8,
- innowacyjność proponowanych rozwiązań,
- gwarancję realizacji danego zadania  własnego Miasta zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, wynikającymi z odrębnych przepisów lub określonych przez Urząd,
- zaangażowanie własnych środków finansowych organizacji pozarządowej przeznaczonych na realizację danego zadania własnego.
Organizacja pozarządowa powinna być poinformowana przez Prezydenta o podjętej decyzji w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia oferty.

§ 16

Wysokość środków finansowych na realizację zadań własnych Miasta przez organizacje pozarządowe w formie dotacji określa corocznie Rada Miasta Płocka w uchwale budżetowej.

§ 17

Propozycje oraz wnioski dotyczące realizacji Programu w 2005r. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać do właściwego wydziału merytorycznego Urzędu.
 

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym programem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 10 grudnia 2004, godzina 09:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 065
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji