projekty uchwał
Sesja XXXII - 26-02-2013

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 lutego 2013 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał


Porządek obrad
1/Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Informacja z realizacji Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasto Płock w roku 2012.
4/Informacja o stanie zadłużenia miasta Płocka na dzień 31.12.2012 roku. Analiza porównawcza z innymi miastami stutysięcznymi.
5/Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu Pieczy zastępczej – sprawozdanie za rok 2012.
6/Analiza skutków wprowadzenia zmian do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka wynikających z uwzględnienia przez Radę Miasta Płocka uwag złożonych do przedmiotowego dokumentu.
7/Sytuacja ekonomiczna i pracownicza w PZOZ Sp. z o.o. w Płocku.
8/Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta za 2012 rok.
9/Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej za 2012 rok.
10/Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Sportu i Turystyki za 2012 rok.
11/Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29.01.2013 roku.
12/Podjęcie uchwał w sprawach:


Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2050,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013,
3. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
4. zawarcia z Powiatem Płońskim porozumienia w sprawie powierzenia realizacji w 2013 roku zadań z zakresu przeprowadzania szkoleń i diagnozy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka z terenu powiatu płońskiego przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy  zastępczej w Płocku, będący jednostką organizacyjną Gminy-Miasto Płock,
5. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Zawidz w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Zawidz do Izby Wytrzeźwień w Płocku,
6. zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku,
7. zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płocku, z siedzibą w Płocku, ul. Jakubowskiego 10,
8. zmiany Uchwały Nr 444/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wspierania działalności szkół wyższych,
9. zmiany Uchwały Nr 346/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia na lata 2012 – 2014 projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Płocku przy ul. Strzeleckiej, Obręb 9 oznaczonej nr ewid. działki 1559/2 stanowiącej według ewidencji gruntów własność Gminy Płock,
11. zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”,
12. ustalenia nazwy ulicy,
13. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 68 uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,
14. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 13 uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
13/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
14/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
15/ Interpelacje i zapytania radnych.
16/ Odpowiedzi na interpelacje.
17/ Sprawy różne.
18/ Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (wtorek, 19 lutego 2013, godzina 09:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 266
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji