UCHWAŁA NR 391/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie: wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.

UCHWAŁA NR 391/XXIV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie: wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271,        nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r.: nr 80 poz. 717, nr 162    poz. 1568; Dz.U.         z 2004 r.: nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 r.: nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 r.: nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r.: nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218; Dz.U.           z 2008 r.: nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.: nr 52  poz. 420, nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675; Dz.U. z 2011 r.: nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777;  nr 21 poz. 113;       nr 149 poz. 887; nr 217 poz. 1281) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 ze zmianami: Dz.U. z 2007 r.: nr 191 poz. 1366 i nr 192 poz. 1378; z 2008 r.: nr 70 poz. 416, nr 171 poz. 1056,            nr 216 poz. 1367, nr 237 poz. 1654; Dz.U. z 2009 r.: nr 6 poz. 33,  nr 69 poz. 595, nr 97 poz. 800, nr 91 poz. 742, nr 115 poz. 964, nr 125 poz. 1035, nr 127 poz. 1052, nr 161 poz. 1278, nr 219 poz. 1706; Dz.U. z 2010 r.: nr 28 poz. 146, nr 81 poz. 531, nr 238 poz. 1578, nr 239 poz. 1593, nr 254 poz. 1700, nr 257 poz. 1725 i 1726; Dz.U. z 2011 r.: nr 106 poz. 622; nr 171 poz. 1016; nr 45 poz. 235; nr 205 poz. 1211; nr 291 poz. 1707), uchwala się co następuje:

§ 1.
Delegować czworo radnych Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku w osobach:
Magdalena Lewandowska
Aniela Niedzielak
Grzegorz Lewicki
Barbara Smardzewska – Czmiel.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Traci moc uchwała NR 61/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący   
 Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Uzasadnienie
Miejska Rada Zatrudnienia w Płocku pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Płocka w sprawie polityki rynku pracy. Działa przy Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku. Dotychczas delegatami Rady Miasta Płocka byli Pani Magdalena Lewandowska i Pan Tomasz Maliszewski. Z uwagi, iż w dniu 26 maja 2012 roku dobiega końca kadencja Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku, w myśl art. 23 ust. 3 pkt. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.) należy wytypować nowych Radnych do składu Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.

Delegowanie Radnych odbywa się w drodze uchwały Rady Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 30 maja 2012, godzina 10:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 207
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji