Uchwała Nr 663/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: otrzymania dofinansowania projektu pn. „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2004/2005”

Uchwała Nr 663/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: otrzymania dofinansowania projektu pn. „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2004/2005”

Na podstawie art. 12 pkt.11 w związku z art. 4 ust.1 pkt.1, a także w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 167, poz. 1759) w związku z uchwałą Nr 587/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1)przyjęcia środków finansowych na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006” projektu o numerze Z/2.14/II/2.2/624/04 pn. „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2004/2005”do kwoty 1.469.759,00 zł.,
2)podpisania umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na przyjęcie środków wymienionych w pkt. 1,
3)ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, o której mowa w pkt. 2 w szczególności w zakresie obowiązku zwrotu zobowiązań wynikających z umowy w formie
weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, a ponadto do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

§ 2

Realizację zabezpieczenia dokonać z dochodów własnych budżetu miasta Płocka z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 337
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji