projekty uchwał
Sesja LV

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 kwietnia 2006r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LV Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad LV Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku.
4.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2005 rok.
5.Sprawozdanie z realizacji Budżetu Miasta Płocka za 2005 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu przez Prezydenta Miasta,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu budżetowym i opinii oraz wniosków radnych i Komisji stałych,
c) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie uwag i wniosków oraz opinii Komisji Rewizyjnej,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
6. Najważniejsze osiągnięcia sportowe w okresie 2003-2006 (sport młodzieżowy i profesjonalny).
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1)udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2005 rok,
2)zmian w budżecie miasta Płocka na 2006 rok,
3)uchylenia Uchwały Nr 662/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2006-2007, niezbędnych dla realizacji projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” w związku ze zgłoszeniem inwestycji do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004-2006,
4)zmiany uchwały Nr 659/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2005 rok oraz prefinansowania inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odc. I i II,
5)współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w budowie 44 mieszkań w latach 2006-2007,
6)rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania,
7)ustalenia Regulaminu na rok 2006 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock,
8)powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku w likwidacji,
9)nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Bartłomieja w Płocku,
10)nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława Jagiełły w Płocku,
11)nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 34 w Płocku.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 20 kwietnia 2006, godzina 08:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 933
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji