UCHWAŁA NR 184/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka w sprawie PKN ORLEN S.A. w Płocku.

UCHWAŁA NR 184/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka w sprawie PKN ORLEN S.A. w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) w związku z § 22 ust. 5 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą Nr 124/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 169, poz. 4619) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie włączenia PKN ORLEN S.A. w Płocku do Grupy LOTOS S.A. Gdańsk w Gdańsku stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
                                                                            

 


Stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie zapowiedzi połączenia
Firm PKN Orlen S. A. i Lotos S.A. Gdańsk
z przeniesieniem siedziby spółki PKN do Gdańska

Petrochemia Płock, obecnie PKN Orlen S.A., od ponad 40 lat związana jest  z Płockiem. Na przestrzeni minionych lat, to Płocczanie budowali od podstaw najpierw Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne, później Petrochemię Płock, obecnie PKN Orlen S.A., który dziś daje kilka tysięcy stabilnych miejsc pracy, rynek inwestycyjny, prestiż dla miasta i bardzo duże podatki do miejskiego budżetu. Nikt z nas – Płocczan -  nie wyobraża sobie Płocka bez firmy PKN ORLEN S.A., dlatego zapowiedzi Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie połączenia ORLENU z Lotosem, jako firmą wiodącą przy tej operacji, są niepokojące i w konsekwencji mogą prowadzić do przeniesienia siedziby Spółki z Płocka do Gdańska.
W żadnym wypadku nie kwestionujemy spraw bezpieczeństwa energetycznego Polski i fuzji obu firm, jednak niezrozumiałym i nie do przyjęcia przez nas Płocczan jest pomysł wchłonięcia ORLENU przez dużo mniejszy Lotos. Spowoduje to niepowetowane straty dla miasta i jego mieszkańców, począwszy od finansowych poprzez prestiżowe, a nade wszystko utratę wiarygodności  i pozycji na polskim rynku.
Jako Rada Miasta Płocka wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec tych  działań.
W ostatnich latach wspólne przedsięwzięcia Miasta i Orlenu oraz plany współpracy w zakresie Funduszu Grantowego, Parku Przemysłowo – Technologicznego, czy budowy obwodnic miasta i hali widowiskowo – sportowej dawały mieszkańcom Płocka świadomość, że bliskość koncernu to nie tylko kłopotliwe sąsiedztwo, ale także szansa na dynamiczny rozwój Płocka i godne życie jego mieszkańców.
Jeśli przedstawiona wizja zaprezentowana w wystąpieniu Pana Premiera okaże się  faktem, będziemy razem z mieszkańcami podejmować dalsze dopuszczalne prawem kroki, mające na celu pozostawienie Orlenu i głównej siedziby ewentualnego połączonego koncernu w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 września 2007, godzina 08:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 326
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji