Uchwała Nr 930/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2006 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock

Uchwała Nr 930/LV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2006 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 i z 2006r. Nr 43, poz. 293) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin na rok 2006 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela nakłada obowiązek na organ prowadzący szkoły i inne placówki zatrudniające nauczycieli, corocznego ustalania w formie regulaminu wysokości stawek dodatków  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
Projekt regulaminu zawiera również przepisy wynikające z upoważnienia art. 49 ust. 2 KN tj. ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
Zgodnie z art. 91d KN zadania i kompetencje organu prowadzącego określone, między innymi, w art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 wykonuje Rada Miasta Płocka.
Zasady wynagradzania nauczycieli określone w regulaminie dotyczyć będą wszystkich nauczycieli zatrudnionych na postawie Karty Nauczyciela w jednostkach miejskich działających zarówno na podstawie ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy o pomocy społecznej.
Wysokość składników wynagrodzenia nauczycieli winna być ustalona w taki sposób (art. 30 ust 3 i 4 Karty Nauczyciela), aby średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 82% kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.), ustalanej corocznie w ustawie budżetowej, natomiast dla:
- nauczyciela kontraktowego - 125 %,
- nauczyciela mianowanego - 175 %,
- nauczyciela dyplomowanego - 225 %
wynagrodzenia stażysty.
Oznacza to, iż wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w roku 2006 we wszystkich składnikach winno co najmniej wynosić odpowiednio dla:
- stażysty – 1 472,56zł;
- kontraktowego – 1 840,70zł;
- mianowanego – 2 576,97zł;
- dyplomowanego – 3 313,25zł.
W załączonej do niniejszego uzasadnienia tabeli nr 1 podano wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń w roku 2005 i porównanie tych kwot z normami ustawowymi. Analogicznie w tabeli nr 2 podano odpowiednie dane dotyczące pierwszych czterech miesięcy roku 2006, przy czym podane kwoty dotyczące roku 2006 nie uwzględniają podwyżki wynagrodzeń, przewidzianej w rozporządzeniem MEiN z 6 marca 2006 oraz regulaminem stanowiącym załącznik do projektu niniejszej uchwały.
Dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty, proponuje się utrzymać w § 1 ust. 2 Regulaminu podwyższenie stawki ich wynagrodzenia zasadniczego o 75,00zł brutto. Bez tego podwyższenia grupa ta nie spełniałaby normy ustawowej z art. 30 ust. 3 KN.

Przedłożony projekt jest kontynuacją regulaminu obowiązującego od roku 2000.
Projekt regulaminu, zwłaszcza w fragmentach podlegających zmianom w stosunku do poprzednio obowiązującego, został skonsultowany z dyrektorami szkół i placówek oświatowych a następnie uzgodniony, stosownie do art. 30 ust. 6a, ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie na terenie Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 28 kwietnia 2006, godzina 08:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 241
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji