UCHWAŁA Nr 248/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 248/XVII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 2007 roku

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) w związku z § 1 uchwały Nr 236/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka i pismem Komisarza Wyborczego w Płocku – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego, obsadzić mandat radnego poprzez wstąpienie na to miejsce Pana Grzegorza Lewickiego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 14 grudnia 2007, godzina 08:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 848
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji