UCHWAŁA Nr 85/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Żyznej w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka

UCHWAŁA Nr 85/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Żyznej w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka

Na podstawie art. 15 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się zgodność projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Żyznej w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 r.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Dokonano analizy zapisów projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Żyznej w Płocku w zakresie zgodności
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 r.
Zgodnie z ustaleniami Studium teren objęty granicami planu zlokalizowany jest
w obszarze rozwoju wiodącej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego. Tereny przeznaczone w projekcie planu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną stanowią ponad 80% terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Usługi lokalizuje się w obszarze planu dla wprowadzenia osłony zabudowy mieszkaniowej przed uciążliwością akustyczną projektowanej „północnej obwodnicy miasta”. Lokalizowane funkcje usługowe będą służyć rozwojowi wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 09:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 261
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji